Oppvekstkomiteen ønsker mer fokus og kompetanse på vold i nære relasjoner hos de ansatte. Dette etter Ungdataundersøkelsen som viste høye familievoldstall mot ungdommer i Trondheim.

I oppvekstkomiteen på onsdag foreslo komiteleder Edvin Helland fra Arbeiderpartiet at det må bli mer kompetanse og fokus på vold i nære relasjoner blant de ansatte i Trondheim kommune. Han fikk enstemmig flertall for sitt forslag som nå går til Formannskapet på tirsdag for endelig vedtak. Forslaget kommer etter at Ungdataundersøkelsen viste at 10 % av 8. klassingene i Trondheim har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien siste år.

Mobbing og vold i hjemmet bekymrer
Edvin Helland sier Ungdataundersøkelsen viser det er mye bra som skjer i Trondheimsskolen, men han ser noen bekymringsområder.

– Det er det med mobbing og vold i hjemmet.

Han sier videre at han er litt usikker på hvordan det jobbes med alle planer de vedtar.

– Det er greit at vi politikere vedtar planer, men hvordan jobbes det med de?

Om det bare blir en plan som ligger i en skuff?

– Ja, planene må inn i arbeidet på skolene og planene må evalueres underveis sier Helland.

– Har de ansatte på skolen god nok kompetanse på vold i nære relasjoner? Har de god nok opplæring om hvordan det kan oppdages? Er dette gjenstand for diskusjon når de ansatte har planleggingsmøter og diskusjoner, spør Helland.

Familievold fra voksne er noe mange ungdommer i Trondheim er utsatt for. Foto: Bjørn L. Andreassen

– Mobbeplanen har fokus, og det er bra. Men hvordan kan skolen og skolehelsetjenesten skape trygghet så ungene har en mulighet til å møte noen de kan varsle at de har det vanskelig, sier Edvin Helland.

Les også: Familievold- Gjennomsnittlig tre i hver klasse hvis det er en klasse på 30 elever

Vil også ha temaet opp på foreldremøter

Det er vel mange ungdommer som går under radaren i skolen når det er snakk om 10 % av 8. klassingene som rammes av familievold fra voksne sist år?

– Ja, spørsmålet er om man skulle tatt opp dette på et tidligere tidspunkt og et lavere nivå.

Som tema på foreldremøter?

–  Ja, for eksempel. Og trenger foreldre og ungdommene hjelp vil kommunen kunne gi hjelp og muligheten til å snakke med kyndige folk. Det viktigste er å få på plass gode relasjoner mellom skolehelsetjenesten, skole og ungdommene. Og en stor nok skolehelsetjeneste, og det er på god vei, sier Edvin Helland.

Her er vedtaket fra Oppvekstkomiteen: 
«Oppvekstkomiteen er fornøyd med at undersøkelsen viser at mesteparten av ungdommene i Trondheim trives på skolen og har tro på fremtiden. Likevel er det bekymringsverdig at 9 % oppgir at de er utsatt for plaging, trusler eller utfrysing på skole eller fritid mer enn hver 14. dag. Dette viser igjen behovet for bystyrets bestilling av kommunes mobbeplan, som ble gjort ved behandlingen av sak 134/17. Undersøkelsen avdekker videre et behov for å heve den
digitale kompetansen i Trondheimsskolen. Ungdommens bystyre påpeker dette i sin uttalelse, og bystyret ønsket også tiltak mot digital mobbing i sin bestilling av mobbeplan.
Undersøkelsen viser også at det er en stor økning av elevene som oppgir å ha tilgang til skolehelsetjenesten. Dette er positivt men i lys av opplysningene om ungdoms psykiske helse og skolestress, så må nok kommunens tilbud til psykisk helse forbedres ytterligere.

Oppvekstkomiteen mener også det er viktig at elever og foreldre/foresatte blir møtt av trygge ansatte som har kompetanse på vold i nære relasjoner. Handlingsplanen for ”Vold i nære relasjoner” må implementeres, følges opp og evalueres underveis. Det er også viktig at vi bruker programmet ICDP for å dyktiggjøre foreldreskapet når det gjelder for eksempel oppdragervold.»

Forrige artikkelNy musikk fra Gåte
Neste artikkelMandag stenges Sluppenbrua