Det mener Den Norske Jordmorforening om kommunens ønsker om å legge ned ressursteamet, og forventer at saken tas opp til ny politisk vurdering.

– Dette handler om de svakeste i samfunnet, de mest sårbare gravide kvinnene og barna som blir en kasteball. Ikke om en arbeidskonflikt, det må de rydde opp internt, sier leder av Den Norske Jordmorforeningen, Kirsten Jørgensen.

Bakgrunn
Saken gjelder omorganiseringen av ressursteamet for gravide rusmiddelavhengige. Dagens ordning innebærer et byomfattende team som har spesialkompetanse på feltet. Tjenestene til målgruppen har vært organisert byomfattende ved Midtbyen helsestasjon siden 1989, men har siden 2008 hatt betydelige utfordringer i ledelsen og organiseringen.

Formannskapet ga 17. oktober sin tilslutning til rådmannens konklusjon om at tjenestene til gravide rusmiddelavhengige brukere i fremtiden gis i bydelene. Arbeidet skal i følge kommunen prosjektorganiseres sammen med St. Olavs Hospital. Formannskapet ber også om å bli orientert om utviklingen av dette tilbudet innen et år.

foto: illustrasjon, MaxPixel

I sakens utredning heter det at «den kompliserte organisasjons- og ledelsesstrukturen i teamet har vist seg å få svært negative konsekvenser i situasjoner der faglige uenigheter og konfliktsituasjoner oppsto. Redusert kvalitet på arbeidet og et dårlig arbeidsmiljø har preget teamet i lengre tid. 

Vedtaket innebærer at tilbudet blir spredt til helsestasjonene i fire forskjellige bydeler. I følge DNJ er det snakk om mellom 20 og 30 familier i året. Bekymringen rettes mot konsekvensen dette kan ha for selve brukergruppen.

Etterlyser faglig begrunnelse
I en bekymringsmelding sendt til politikere i Trondheim kommune på mandag, skriver representanter fra DNJ blant annet at svangerskapsomsorgen i Trondheim raseres. Videre stiller fagorganisasjonen seg kritisk til den faglige begrunnelsen for nedleggelsen.

Politisk leder DNJ, Kirsten Jørgensen. foto: DNJ

– Det har lenge vært et ressurs-team for gravide som nå blir lagt ned og spredt på fire helsestasjoner i bydelene. Fylkeslegen har tidligere sagt at det er bekymringsfullt at en slik tjeneste spres ut. Det vi lurer på er hva den faglige begrunnelsen for dette er, sier Jørgensen.

Videre skriver jordmorforeningen at de er svært bekymret for at tilbudet til sårbare gravide blir redusert. Denne beslutningen er på kollisjonskurs med alle faglige råd og vil gå ut over tilbudet til en svært sårbar gruppe, påpeker de.

Strider mot myndighetenes anbefalinger
Jørgensen påpeker at ressursteamet tidligere har vært et politisk vedtak, og at Trondheim Kommune også går mot Helsedirektoratets anbefalinger og pakkeforløp for gravide, som skal implementeres i kommuner innen 2018.

– Når det gjelder gravide rusmisbrukere så trenger man en spesiell kompetanse og ikke minst kontinuitet. Det krever en helt spesiell oppfølging, et team rundt de mest sårbare gruppene. Vi er veldig bekymret når det spres ut i ulike bydeler, fordi vi vet at brukergruppen ofte flytter og har forskjellige boplasser. Det de trenger er stabilitet rundt seg, sier Jørgensen og legger til:

– Vi er bekymret for at disse kvinnene ikke blir fulgt opp. Hvis det spres over bydelene så betyr det at man ikke får nok erfaring og kompetanse. All forskning viser at det å ha et spesielt team til å ta seg av spesielt sårbare grupper er veldig viktig for å gi de den trygghet og kontinuitet de trenger.

Ønsker ikke et svekket tilbud
Elin Marie Andreassen i FrP er klar over bekymringen fra fagorganisasjonen, og sier blant annet at de ønsket å beholde dagens ordning, det vil si et byomfattende team.

Elin Marie Andreassen (FrP). foto: Trondheim Kommune

– Bekymringsmeldingen er i tråd med de innspillene vi fikk på forhånd, hvor man var redd for at oppsplitting ville føre til dårligere tilbud. Argumentet for deling har hele tiden vært at disse familiene skal følges opp over tid, slik at de hører til en bydel. Men ut i fra det DNJ skriver om at denne gruppen blant annet flytter mye, så kan det virke som om vedtaket i den sammenhengen virker mot sin hensikt, sier Andreassen.

Videre mener FrP at det er et behov for å se på ledelses-strukturen i teamet.

– Det kan ikke være sånn at konflikter på arbeidsplassen kan gå ut over brukerene. Man må løse de konfliktene og se på hvordan det er bygd opp rundt ledelse. Jeg mener fortsatt at det å ha et byomfattende team ser ut til å fungere godt og at det ikke er noe andre grunner til å forandre på det enn at det har oppstått en personkonflikt i teamet, forteller Andreassen.

Er det sannsynlig med en ny politisk vurdering av denne saken?

– Jeg regner med at de som har stemt for vedtaket merker seg de innspillene og bekymringene som kommer. Jeg kan godt være med på en ny behandling, men det har liten hensikt hvis ingen av de som stemte for endrer standpunkt, avslutter hun.

Eila Løvold er Leder i DNJ’s lokallag i Trondheim og omegn, samt kommunejordmor i Klæbu kommune. Hun mener det kommunen holder på å iverksette er alvorlig.

– Mange av disse familiene krever mye ressurser, så i verste fall kan det bli et enda dårligere tilbud også for de som ikke har det spesielle behovet. Det har heller ikke vært utlyst nye jordmorstillinger på lang tid, mens vi ser de andre kommunene rundt Trondheim har økt bemanningen ganske mye de siste årene, forteller Løvold.

Skremmende
Løvold forteller at situasjonen har vært en påkjenning, og at mange av jordmødrene i Trondheim er blitt sykemeldt som resultat. De venter spent på hva responsen blir fra politikerne.

– Det er mange som har etterspurt begrunnelser, men vi har ikke hørt noe enda. Når de ikke hører på hva fagfolk sier er jo det litt skremmende, påpeker Løvold.

– Når man får såpass få kvinner å følge opp per år på hver helsestasjon, får de ikke innarbeidede rutiner. Det er derfor det er så viktig å ha denne kompetansen i bunnen og vi mener det er vanskelig å få dette på plass i løpet av kort tid. Kommunen tenker ikke forebyggende helsearbeid. Det er viktig å føle seg trygg og ivaretatt i ethvert svangerskap, og det er faktisk jordmortjenesten sin jobb, avslutter hun.

 

Nidarosa har ikke lykkes i å få videre uttalelser fra politikere som stemte for vedtaket i denne saken. 

 

 

 

Forrige artikkelFikk stjerne for å vokte byggeplasser
Neste artikkel– Pinlig gjerrighet fra flertallet i Trøndelag fylkesting