Sjekket heller ikke sin habilitet før komitemøte. Ble kjent inhabil i etterkant. Jusekspert svært kritisk til at Senterpartitoppen ikke tar inhabilitetsreglene mer alvorlig

Trondhjemsavisa avslørte forrige helg at Ola Borten Moe, Senterpartiets nestleder og bystyremedlem i Trondheim, ikke habilitetstestet seg da sak om utredning av et fjorddeponi for rene masser kom opp i bystyret i fjor vår. Borten Moe anbefalte også bystyret å avvise planene i møtet. Dette var på tross av at han selv er største grunneier og pådriver for et massedeponi som er søkt ved Hestsjøen. Det ville konkurrert direkte med et fjorddeponi.

I dag kan Trondhjemsavisa avsløre at Ola Borten Moe også i etterkant har opptrådt i strid med habilitetsreglene i massedeponisaken.

Habilitetstestet seg ikke før komitemøte
I september 2020, fire måneder etter at fjorddeponi-saken var oppe i bystyret, kom saken om massedeponi ved Lerslia opp i areal – og samferdselskomiteen. Der sitter Ola Borten Moen som medlem.

Ola Borten Moe (SP) under fjorddeponisaken i det digitale bystyremøtet. Der ba han bystyret om å avvise utredning av et fjorddeponi som ville konkurrere med hans egne deponiplaner. Foto: Skjermbilde fra Trondheim kommuneTV

Bystyret hadde i et vedtak høsten 2019 bestemt at Borten Moes deponiplaner også skulle vurderes samtidig med Lerslia. Blant annet fordi de ligger i samme økologiske korridor til Bymarka. Før komitemøtet hadde kommunedirektøren gjort vurderingen og den ble lagt fram som et notat. På tross av dette habilitetsvurderte ikke Borten Moe seg før møtet.

Trondhjemsavisa har kontaktet Ola Borten Moe. Men han har verken svart på telefon, SMS eller på spørsmål han fikk sendt på e-post. Et av spørsmålene han fikk var hvorfor han ikke habilitetsvurderte seg før møtet.

– Dine planer om massedeponi ble etter politisk vedtak også tatt inn i Lerslia-saken. Da den var oppe i areal-og samferdselskomiteen i midten av september i fjor prøvet du heller ikke din habilitet i forkant av møtet. Hvorfor gjorde du ikke det?

Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Foto: Universitetet i Bergen

I motsetning til Borten Moe svarer Jan Fridthjof Bernt, jusprofessor ved Universitetet i Bergen. Han regnes som en av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett.

– Hva tenker du om at Borten Moe ikke habilitetstestet seg før møtet da Lerslia kom opp i Areal- og samferdselskomiteen i september 2020?

– Dette burde han som en erfaren politiker sett var et problem.


Dro på Lerslia-befaring
I komitemøtet i fjor ble det diskusjon rundt Borten Moes habilitet. Det ble bestemt å utsette saken og at det skulle bli foretatt en habilitetsvurdering av Borten Moe før neste møte. I habilitetsvurderingen som ble gjort vel tre uker senere anbefalte kommuneadvokaten tydelig at Borten Moe burde bli erklært inhabil (se mer om det nederst i saken). Noe han også ble i senere møter.

Men før habilitetsvurderingen kom hadde komiteen bestemt at de skulle på befaring på Lerslia. Dette skulle de gjøre rett etter komitemøtet i september i fjor. Buss var bestilt og en del andre bystyremedlemmer var også invitert med.

På tross av at komiteen i møtet hadde bestemt at Borten Moes habilitet skulle sjekkes var Borten Moe med på befaringen på Lerslia. Trondhjemsavisa har stilt Ola Borten Moe spørsmål om hvordan han kunne bli med på befaringen når hans habilitet i saken skulle vurderes.

– Saken ble utsatt og du var med på en befaring på Lerslia med andre representanter i komiteen etter møtet. Der møtte dere grunneiere og Rambøll. Da hadde du mulighet til å påvirke de andre representantene om deponiet på Lerslia og dine egne deponiplaner ved Hestsjøen. For utfallet for Lerslia kunne ha innvirkning på dine egne deponiplaner da de blant annet ligger i samme økologiske korridor til Bymarka. Hvordan kunne du dra på denne befaringen når du åpenbart var inhabil i saken?

Borten Moe har ikke besvart spørsmålet i likhet med flere andre spørsmål rundt sakene om fjorddeponi, komitemøtet og befaringen på Lerslia.

Massedeponiplanene der Ola Borten Moe er største grunneier ligger ved Hestsjøen. Planene om massedeponi på Lerslia ligger ved Sandmoen. Begge ligger i Leinstrandkorridoren, den klart best fungerende økologiske korridoren til Bymarka. De har derfor vært svært omstridte. I februar 2021 stoppet et flertall i bystyret deponiplanene ved Lerslia. Massedeponiplanene der Ola Borten Moe er største grunneier er fortsatt ikke avgjort. Foto: Fra notat kommunedirektøren i Lerslia-saken. Blå ringer rundt de to nevnte deponier, og en del stedsnavn er satt inn av Trondhjemsavisa.


– Svært uheldig
Professor Jan Fridthjof Bernt er spurt av Trondhjemsavisa i forhold til at Borten Moe var med på befaringen.

– På tross av at hans habilitet i saken skulle vurderes var han med på befaringen på Lerslia etter møtet. Hva synes du om det?
 

– Det var klart uheldig. På dette tidspunkt burde Borten Moe, komitéleder og administrasjonen alle skjønt at dette var uheldig, sier Bernt.

– Borten Moe har vært aktiv politiker på lokalt og nasjonalt plan siden han kom inn i bystyret i Trondheim i 1995. Han burde derfor vite svært godt hvordan habilitet skal etterleves. Når du ser både fjorddeponi-saken og denne i etterkant, hva tenker du om Borten Moes vilje til å følge habilitetsreglene? 

– Jeg vet ikke hva dette skyldtes; at han ikke skjønte at disse ville kunne slå inn her, eller at han ganske enkelt ikke syntes dette var noe å bry seg med her. Men uansett er det svært uheldig om en fremtredende politiker og statsrådskandidat ikke tar inhabilitetsreglene mer alvorlig, også om han ikke er sikker på om dette var et problem i denne konkrete sammenhengen, sier jusprofessor Bernt avslutningsvis til Trondhjemsavisa.

I areal- og samferdselskomiteen er Tore Dyrendahl fra MDG komiteleder. Han ble valgt inn i bystyret for første gang høsten 2019. Trondhjemsavisa har forelagt han at jusprofessor Bernt mener han burde skjønt at det var uheldig at Borten Moe var med på befaringen. Dyrendahl sier til Trondhjemsavisa at dette er en erfaring han må ta med seg og at han hadde spurt sekretariatet om saken.

– Jeg vil lære til neste gang. Hvis det er usikkerhet om habilitet så bør ikke komitemedlemmer være med på befaring heller, sier komiteleder Tore Dyrendahl.

Borten Moe ble kjent inhabil
Trondhjemsavisa har for to uker siden bedt om innsyn i habilitetsvurderingen i Lerslia-saken og kommunikasjonen rundt den. Etter purring sist uke fikk vi beskjed fra bystyresekretariatet at de jobber med saken og at vi vil få svar snart.

Mens vi venter på svaret kan du lese det som ble forelagt bystyret om habilitetsvurderingen ved siste behandling av Lerslia-saken. Han ble kjent inhabil da som ved alle andre behandlinger av saken etter at vurderingen forelå.

Sammendrag av kommuneadvokatens anbefaling av inhabilitet for Borten Moe ved behandling av saken om massedeponi ved Lerslia. Han ble kjent inhabil i alle møter etter denne ble forelagt areal- og samferdselskomiteen i oktober 2020 og senest i bystyret i februar 2021. Foto: Skjermbilde Trondheim kommune

Les også:

Ola Borten Moe ba bystyret avvise fjorddeponi som ville konkurrere med hans egne deponiplaner

Skjulte råd om inhabilitet om Hestsjø-deponi

Vil utrede fjorddeponi for rene masser

Okea brukte riksvåpenet ulovlig ved Ola Borten Moe


Trondhjemsavisa informerer:
Journalist Snorre Vikdal har tidligere vært leder for aksjonen «Nei til massedeponi ved Hestsjøen». Han trakk seg fra organisasjonen i 2017 da han gikk inn i mediebransjen. Han har skrevet om massedeponi-saken ved Hestsjøen i sin bok «Råtne Trondheim- maktmisbruk og kameraderi» i 2019.

 

Forrige artikkelOla Borten Moe ba bystyret avvise fjorddeponi som ville konkurrere med hans egne deponiplaner
Neste artikkelSuspendert AP-ordfører frikjent for korrupsjon. Økokrim anker