Kommunerevisjonen skrev at bare Geir Waage fikk e-posten. Økokrim ga innsyn som viste at det ikke stemte

Nidarosa avslørte forrige uke at de daværende AP-toppene Geir Waage og Rune Olsø endret sin forklaring i forhold til når Rune Olsø meldte seg inhabil i Grønn Strek-saken i AP. Når Være-saken ble avslørt sa de det skjedde i oktober 2015. Mens når Kystad-saken ble avslørt i etterkant endret de forklaring til at det var i mars 2015. Kystad ble tatt ut av Grønn Strek i april 2015.

Nå kan Nidarosa avsløre at Olsø i etterkant av sin Kystad-forklaring i media kom med nye opplysninger til Økokrim og kommunerevisjonen.

Fortalte om e-poster 

Tidligere AP-topp Rune Olsø. Foto: Staur. Ina H. Stenvig www.studioellemelle.no

Økokrim besluttet i mars 2017 å etterforske Rune Olsø for mulig påvirkningshandel/korrupsjon. Femte april i fjor var han inne til avhør. Der fortalte han om to e-poster som han tidligere ikke hadde snakket om offentlig. E-postene var fra 3. mai 2015 og 13. januar 2016. I begge meldte Rune Olsø seg inhabil i Grønn Strek-saken internt i AP og eksternt. Og at han bare vil delta i diskusjoner som interessent/utbygger.

I e-posten av 3. mai 2015 melder han seg også inhabil i forhold til Rotvoll- og Overvik-utbyggingen. De to utbyggingene skulle opp i Bygningsrådet to dager etter. På møtet vedtok AP, H og V at utbyggerne fikk lov til å regulere områdene selv.

Olsø melder seg inhabil i forhold til Aase Sætran på Rotvoll, tidligere mangeårig gruppeleder i AP. Hun ble daglig leder på Rotvoll i 2011. På Rotvoll fikk de regulert om fra dyrka mark til boliger i 2013/14. Aase Sætran sier hun ikke var kjent med at Olsø meldte seg inhabil og at hun har hatt svært lite kontakt med han etter 2011 (se mer på slutten av saken). I følge Olsø eier hans arbeidsgiver Staur 10,3 % av Overvik Eiendom, og han har også jobbet litt med prosjektet.

De to e-postene ga han så til Kommunerevisjonen i Trondheim kommune i mai 2017. De hadde da begynt å jobbe med en forundersøkelse i forhold til habilitet Overvik/Være.

E-posten Rune Olsø sendte til daværende gruppeleder Geir Waage, ordfører Rita Ottervik, resten av APs gruppestyre, og en rådgiver. Her meldte han seg inhabil i Grønn Strek-saken. Illustrasjon av e-posten.


Kommunerevisjonen skjulte at Ordfører Rita Ottervik og mange i AP fikk e-posten

Kommunerevisjonen la så fram sin rapport «Forundersøkelse Overvik/Være i Kontrollkomiteen 29. mai 2017». I rapporten står det at kun daværende gruppeleder Geir Waage fikk e-posten fra Rune Olsø.

Fra kommunerevisjonens rapport «Forundersøkelse Overvik/Være» som ble lagt fram i Kontrollkomiteen 29. mai 2017.

Fakta er at e-posten også ble sendt til ordfører Rita Ottervik, nåværende gruppeleder Sissel Trønsdal, de ni andre som satt i gruppestyret for AP og til en rådgiver. Dette visste kommunerevisjonen da de fikk oversendt e-postene fra Olsø 16. mai. Det var 13 dager før de la fram rapporten i Kontrollkomiteen.


Kystad ble tatt ut av Grønn Strek vel fire uker før e-posten
Kystad ble tatt ut av Grønn Strek 8. april 2015. Økokrim har avslørt at dette skjedde på initiativ av Rune Olsø med hjelp av Geir Waage. E-posten av 3. mai 2015 der Olsø skriftlig melder seg inhabil i Grønn Strek blir sendt vel fire uker senere.

Som Nidarosa avslørte i forrige uke sa Rune Olsø først at han hadde meldt seg inhabil i saken Grønn Strek høsten 2015. Når Kystad-saken ble avslørt i etterkant endret han forklaring til at han muntlig hadde meldt seg inhabil i mars 2015. Ordfører Rita Ottervik og andre AP-topper har i avhør med Økokrim også sagt at Olsø hadde formidlet det muntlig til de da.

I e-posten som Nidarosa avslører i dag fra 3. mai 2015 skriver ikke Rune Olsø at han har meldt seg inhabil i saken Grønn Strek tidligere. Nidarosa har spurt Rune Olsø om hvorfor han ikke gjorde det. Rune Olsø har ikke svart oss på dette spørsmålet eller andre.


Olsø sin inhabilitet ble aldri meldt videre
Grønn Strek-saken ble endelig avgjort i Bystyret i slutten av mars 2016. Dette var nesten ti måneder etter at Rune Olsø skrev e-posten om sin inhabilitet 3. mai 2015. Rune Olsø meldte ikke inn sin inhabilitet til bystyresekretariatet. Han begrunnet det med at han hadde forfall til møtet i mars 2016.

Være Østre der Rune Olsø og hans arbeidsgiver har en personlig intensjonsavtale. Foto: Snorre Vikdal

Det var AP og Høyre som tilslutt dannet flertallet i saken. I februar 2016 forhandlet AP ved Geir Waage med Høyre. AP ønsket å fjerne Grønn Strek på Være, noe Høyre i utgangspunktet var i mot. Men de lot seg overbevise av AP i forhandlingene.

På Være har Rune Olsø og hans arbeidsgiver en intensjonsavtale om boligbygging hvis området blir regulert om fra dyrka mark til boliger. Grønn Strek på området ville gjort det langt vanskeligere å få det til.

Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift har i Adresseavisen reagert sterkt på at hun ikke fikk informasjon i forhandlingene om at Rune Olsø hadde økonomiske interesser på Være.

Ordfører Rita Ottervik vil ikke svare på spørsmålet om hun var pliktig til å melde Rune Olsø sin inhabilitet videre. Foto: Trondheim kommune

Nidarosa stilte ordføreren spørsmål om hun ikke hadde plikt til å melde videre Olsø sin inhabilitet i Grønn Strek-saken. 

– Nidarosa har tidligere bedt deg om denne e-posten og den andre i rapporten fra januar 2016. Du sa at du ikke hadde de, og at de er slettet. Du sa at du ikke var pliktig til å journalføre de siden de var partiinterne i AP. I e-posten henviser Olsø til at han også melder seg inhabil eksternt. Olsø meldte aldri inn sin inhabilitet til bystyresekreteriatet da han hadde forfall til møtene som behandlet Grønn Strek.

– Som ordfører har du i følge bystyrets reglement en særlig rolle. Det står:
» Bystyrerepresentantene skal i god tid før bystyremøtet si ifra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Erklæringer om inhabilitet eller spørsmål i den forbindelse skal gjøres til ordfører/bystyresekretariat.»

Var ikke du pliktig til å bringe informasjonen om Olsø sin inhabilitet til Bystyresekreteriatet slik at den ble registrert?

Også for at de andre partiene og media kunne få informasjon om inhabiliteten ved forespørsel?

Ordfører Rita Ottervik har ikke svart på spørsmålene på tross av flere oppfordringer.  


Kommunerevisjonen ga ikke gi innsyn i e-postene

Nidarosa prøvde flere ganger å få innsyn i e-postene fra Rune Olsø hos kommunerevisjonen. Vi fikk ikke det, og klagde til Fylkesmannen. Klagen ble avslått. Men Økokrim ga Nidarosa innsyn i Kystad-saken, og det inkluderte de to e-postene. Uten dette innsynet ville vi ikke oppdaget at Kommunerevisjonen skjulte hvem som hadde mottatt e-posten av 3. mai 2015. 

Økokrim har gitt Nidarosa bevisene i Kystad-saken til gjennomsyn. Saken ble henlagt etter bevisets stilling i februar i år.


– Vi har ingen grunn til å skjule
noe
Nidarosa har intervjuet Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen i Trondheim kommunerevisjon.

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen. Foto: Snorre Vikdal

– Nidarosa har fått innsyn i e-posten hos Økokrim. Den viser at e-posten også gikk til Ordfører Rita Ottervik, nåværende gruppeleder Sissel Trønsdal og resten av Aps bygningsrådsgruppe. Hvorfor tar ikke kommunerevisjonen med at Ordfører Rita Ottervik og andre fikk denne e-posten?

Per Olav Nilsen presiserer at e-posten er stilet til gruppeleder Waage, slik det er beskrevet i foranalyserapporten. Vi har levert en forundersøkelse, og er godt underveis med hovedrapporten. Han sier at ikke alle opplysninger er med i en forundersøkelse.

–   Det er ikke riktig. Den er sendt til og stilet til hele bygningsrådsgruppa i AP inkludert ordfører Rita Ottervik. Alle har fått e-posten, og den starter med «Hei alle sammen».

– E-posten er stilet til Geir Waage, med tolv kopimottakere, og i foranalysen anså vi det som tilstrekkelig å opplyse om mottaker av e-posten, ikke kopimottakere.

– Ordfører Rita Otterviks rolle i disse sakene er viktig.
Hvorfor skjuler kommunerevisjonen at hun også fikk denne e-posten?

– Vi har ingen grunn til å skjule noe. Dette var en forundersøkelse som ble behandlet i Kontrollkomiteen hvor det ble vedtatt at Være og Overvik skal innarbeides i den forvaltningsrevisjonen som allerede var bestilt, sier Per Olav Nilsen, revisjonsdirektør i Trondheim kommunerevisjon.

–  Har dere vært utsatt for press fra Ordføreren eller andre om å utelate disse sentrale opplysningene i rapporten?

–  Nei


Ordføreren: – Har ikke instruksjonsmyndighet over kommunerevisjonen
Nidarosa har spurt Rune Olsø om han ba kommunerevisjonen om ikke å ta med all informasjon i e-postene han ga de. Rune Olsø har ikke svart Nidarosa.

Ordfører Rita Ottervik har svart gjennom sin rådgiver.

Ordfører Rita Ottervik svarer ikke på alle spørsmålene. Foto: Snorre Vikdal

– E-posten av 3. mai 2015 fra Olsø gikk ikke bare til Geir Waage, men også til deg, nåværende gruppeleder Sissel Trønsdal og resten av deres bygningsrådsgruppe. Har du bedt kommunerevisjonen om å utelate denne informasjonen?

– Dette er ikke ny informasjon. Ordføreren vil også påpeke at Kommunerevisjonen er et sjølstendig organ og at Ordføreren således ikke har instruksjonsmyndighet over Kommunerevisjonen.

– Det er ny informasjon at kommunerevisjonen skjulte at eposten av 3. mai 2015 også gikk til ordfører Ottervik og mange flere i AP enn Geir Waage. Som det står på nettsiden til kommunerevisjonen:

Kommunerevisjonen er underlagt Bystyret. Foto: Trondheim kommune

» Trondheim kommunerevisjon er direkte underlagt kontrollkomiteen og bystyret, og er uavhengig av rådmannen». Bystyret ledes av ordføreren. 

– Spørsmålet var ikke om ordføreren hadde instruert Kommunerevisjonen, men om ordføreren har bedt kommunerevisjonen om å utelate denne informasjonen.

Har ordføreren gjort det?

Dette spørsmålet har ikke Ordfører Rita Ottervik besvart. Hun svarte heller ikke på det neste.

– Hva synes du om at kommunerevisjonen utelater slik vesentlig informasjon i sin rapport?


Kommunerevisjonen utelot også viktige opplysninger i Candy-saken
Nidarosa stilte revisjonsdirektør Per Olav Nilsen flere spørsmål.  

– Nidarosa har tidligere skrevet om at kommunerevisjonen utelot viktige opplysninger i Candy-saken. Nå påviser vi det samme i Overvik/Være-saken.
Hvordan kan befolkningen i Trondheim stole på at kommunerevisjonen gir korrekte opplysninger i sine granskninger?

–  Alle får lese hovedrapporten når den er ferdig, dette var en forundersøkelse. Vi hadde ikke mulighet på grunn av kort tidsfrist til å kontrollere alle opplysninger. Vi står for denne forundersøkelsen, og den var tilstrekkelig til at kontrollkomiteen vedtok å innarbeide Være og Overvik i forvaltningsrevisjonen som allerede var bestilt om Kystad og Grønn strek, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.

– Hadde dere fått e-postene før dere skrev rapporten?

– Vi har sagt det vi vil si, avslutter revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.

I etterkant av intervjuet fikk Nidarosa gjennom Fylkesmannen vite at Kommunerevisjonen mottok e-postene fra Rune Olsø 16. mai 2017. Dette var 13 dager før de la fram rapporten i Kontrollkomiteen.


Kommunerevisjonen vil ikke svare på spørsmål om den andre e-posten

– Om den andre e-posten som er omtalt i rapporten står det: «Olsø viser i denne sammenhengen til en e-post av 13. januar 2016 som han sendte til ordfører, gruppeleder og partileder.»

Er dette korrekt?

Revisjonsdirektøren forteller at kommunerevisjonen ikke vil svare på spørsmål rundt denne e-posten da de har unntatt den fra offentlighet inntil eventuelt Fylkesmannen gir innsyn.

–  Men dette er vesentlige e-poster som har vært ukjent for offentligheten. Den ene kom også opp i henlegges-notatet i Kystad-saken.

–  Vi kan ikke si noe mer om e-posten som er unntatt offentlighet på nåværende tidspunkt, sier Per Olav Nilsen.

Innsynet hos Økokrim viser at her er heller ikke rapporten fra Kommunerevisjonen korrekt.
E-posten fra Rune Olsø 13/1-16 gikk kun til Ordfører Rita Ottervik og Geir Waage, og starter med «Hei Geir og Rita». Den gikk ikke i tillegg til partileder som det står i rapporten.

Illustrasjon av e-posten Rune Olsø sendte ordfører Rita Ottervik og gruppeleder Geir Waage der han på nytt meldte seg inhabil i Grønn Strek saken. Den røde omrammingen er gjort av Nidarosa.


Aase Sætran: Vi har hatt liten kontakt
Nidarosa stilte Aase Sætran, daglig leder på Rotvoll, spørsmål om at Rune Olsø meldte seg inhabil i forhold til henne. 

– Olsø meldte seg inhabil i AP både internt og eksternt, i forhold til deg og Rotvoll-utbyggingen 3. mai 2015. Det var to dager før områdereguleringen til Rotvoll og Overvik skulle behandles i Bygningsrådet. Visste du det?

– Dette er helt ukjent for meg.

– Olsø skriver i e-posten: «jeg kjenner jo også Aase godt fra da vi var sammen som kommunalråder». Hva slags kontakt hadde dere før han meldte seg inhabil i 2015

-Vi var kolleger (kommunalråder) 2003-2005.

– Vil dette si at du ikke hadde noen kontakt med Rune Olsø mellom 2005 til han meldte seg inhabil i forhold til deg i 2015?

– Vi satt begge i bystyret til jeg gikk ut av bystyret i 2011.

Rotvoll ble omregulert fra dyrka jord til bolig i 2013/14 (A-E). Utbyggingen av de flere tusen boligene er under full planlegging. Men detaljene er ennå ikke vedtatt. Foto: Rotvoll Eiendom

– Du ble daglig leder på Rotvoll i slutten av 2011. Men du hadde altså ingen kontakt med Olsø, verken jobbmessig, privat eller som medlem i AP, mellom 2011 og fram til han meldte seg inhabil i forhold til deg i 2015?

Nei. Jeg har ikke deltatt på noen møter i Arbeiderpartiet siden jeg slutta som kommunalråd i 2011. Jeg husker å ha møtt Olsø på gata et par ganger.

– Hvilken kontakt har dere hatt i etterkant av at han meldte seg inhabil i 2015?

– Ingen kontakt.

– Har dere på Rotvoll i perioden 2012 fram til i dag hatt noen avtale med Rune Olsø eller hans arbeidsgiver Staur i forhold til deres omregulering og utbygging?

– Nei

 

Nidarosa informerer:
Journalist og redaktør i Nidarosa Snorre Vikdal var vitne i Kystad-saken i april 2017. Dette var mens han var folkevalgt, og før han startet nettavisen Nidarosa i august 2017. Kystad-saken ble henlagt etter bevisets stilling i februar 2018. Før det var det en annen journalist i Nidarosa som dekket saken. Da media i Trondheim ikke har fulgt opp saken godt nok vil Nidarosa nå trykke en del saker rundt komplekset som er viktige å belyse. Dette er i tråd med Vær Varsom plakatens § 1.4. Les mer om grunnene til at Nidarosa velger å publisere disse sakene, og om Snorre Vikdals objektivitet i Kystad-saken her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrige artikkelKystad-saken og min objektivitet
Neste artikkelKontrollkomiteen vil avholde høring i Grønn Strek saken