Nidarosa har avslørt flere saker rundt ordfører Rita Ottervik i Grønn Strek. Ordførerens rolle og ansvar i de er ikke vurdert i Kommunerevisjonens sluttrapport. Ordføreren var høringspart, og det nektes fullt innsyn i kommunikasjonen. Revisjonsdirektør Nilsen krevde å bytte ut svar i intervju. 

Kommunerevisjonen la fram sin endelige granskningsrapport i Grønn Strek/KPA høsten 2018. Den var utgangspunkt for høringen som ble holdt i mars 2019. I granskningsrapporten står det ikke noe om ordførerens rolle og plikter i forhold til e-postsakene Nidarosa har skrevet om. Dette er på tross av at Kommunerevisjonen har hatt fullt innsyn i alle avhør og etterforskningsdokumentene hos Økokrim. De har også intervjuet svært mange av de som var involvert og vet hva som skjedde i sakene.

Mange saker som Kommunerevisjonen burde ha vurdert
Som Nidarosa har avslørt mener Arkivverket at ordfører Rita Ottervik (AP) har brutt arkivforskriften når hun ikke journalførte den ene e-posten der Olsø meldte seg inhabil i Grønn Strek-saken. Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener hun også etter bystyrets reglement skulle ha sendt e-postene til vurdering hos administrasjonen. E-postene ble også slettet av ordfører Ottervik. Det er et ubesvart spørsmål om hun og flere i kommunen har slettet andre arkivpliktige e-poster. Videre fikk den inhabile Olsø flere viktige e-poster internt i AP i sluttfasen av Grønn Strek-saken uten at Rita Ottervik eller andre i AP virker å ha reagert på det.

Det er også andre forhold Kommunerevisjonen skulle ha gått inn i rundt ordføreren. Som at hun ikke agerte når Olsøs daværende nære venn, Geir Waage, på vegne av AP skulle inn i forhandlinger med Høyre om Grønn Strek blant annet på Være. Der hadde Olsøs arbeidsgiver og han selv økonomiske interesser. I tillegg skjulte Kommunerevisjonen i sin forundersøkelse at ordfører Rita Ottervik også hadde fått den første e-posten der Olsø meldte seg inhabil i Grønn Strek.

Ordføreren var høringspart til granskningsrapporten
I granskningsrapporten kom det fram at ordføreren var høringspart. Dette var i en rapport som skulle vurdere kritikkverdige forhold som var kommet fram hovedsakelig i forhold til AP-politikere. Det samme partiet som Ottervik er en viktig del av, og nok den mektigste politikeren for på rådhuset.

I rapporten lå et brev fra ordføreren som tydet på at hun hadde hatt mer kommunikasjon enn rundt dette brevet. Nidarosa ba om fullt innsyn i kommunikasjonen mellom henne og Kommunerevisjonen. Kommunerevisjonen nektet innsyn, mens ordføreren ga litt. Nidarosa klaget på begge deler og ba om fullt innsyn, men begge fastholdt sitt avslag. Saken gikk derfor til Fylkesmannen, de støttet avslaget om innsyn fra Kommunerevisjonen. Nidarosa er uenig i dette da det bør være åpenhet om hva ordføreren og Kommunerevisjonen har diskutert om granskningsrapporten.

Ordføreren ville ikke svare på spørsmål
Nidarosa stilte ordføreren spørsmål rundt dette i april, men hun ville ikke kommentere de.

Ordfører Rita Ottervik vil ikke svare på spørsmål. Bilde fra Grønn Strek-høringen. Foto: Snorre Vikdal

Hun skrev at hun avventet kontrollkomiteens konklusjon. Men hun visste at dette ikke var oppe i høringen, og sakene heller ikke med stor sannsynlig ikke ville bli omtalt i konklusjonen til kontrollkomiteen. Noe de heller ikke ble. Dette var spørsmålene Ottervik fikk:

Du var høringspart til kommunerevisjonens rapport. Både du og de nekter fullt innsyn i kommunikasjonen. Dette er i Trondheim kommune som har som slagord «Modig, kompetent og åpen». Er det for å skjule kritikkverdige forhold du nekter fullt innsyn?

– I kommunerevisjonens rapport er ikke noe rundt din rolle i disse problemstillingene problematisert eller diskutert i forhold til habilitet og de etiske retningslinjene. Kommunerevisjonen har intervjuet involverte, har hatt full tilgang til alle dokumenter, og også avhør med mere gjennom Økokrim.
Har du bedt de om ikke å ta med problemstillingene rundt deg?

– Hvordan kunne du være høringspart og ha mye kommunikasjon med kommune­revisjonen i denne granskningen samtidig som sakene rundt Grønn Strek og KPA i stor grad handlet om kritikkverdige forhold rundt AP-politikere og også potensielt om deg?

Har heller ikke vurdert Jasinskis rolle
Kommunerevisjonen har heller ikke vurdert om APs kommunalråd Marek Jasinski kan ha brutt habilitetsreglene og de etiske retningslinjene. Han hadde betydelig kommunikasjon og tok innspill fra den inhabile Rune Olsø i januar 2016. Dette var uten at andre enn han, Olsø, Waage og en AP-rådgiver visste om det. Jasinski visste i likhet med ordfører Ottervik at Olsø hadde meldt seg inhabil i Grønn Strek-saken.

Når dette kom fram i Adresseavisen viste Jasinski til at han ikke visste om Olsøs interesse på Kystad. Han skrev at han tok selvkritikk for at han ikke spurte om hvilke områder Olsø var inhabil i forhold til da han meldte seg inhabil. Og at han ikke burde tatt innspill og råd fra Olsø i saken.

Jasinski møtte også i bystyret da Grønn Strek ble endelig vedtatt i mars 2016. Men Kommune­revisjonen har altså ikke drøftet Jasinski sin rolle i Grønn Strek-­saken i forhold til habilitetsreglene og de etiske retningslinjene i sin granskningsrapport.

Prosjektleder Berit Juul la fram revisjonens rapport i Grønn Strek-høringen. Men hun fikk ikke uttale seg til pressen. Juul til høyre på bildet. Foto: Snorre Vikdal

Revisjonsdirektør Nilsen nektet å la seg intervjue videre
I Grønn Strek-høringen ønsket Nidarosa å intervjue prosjektlederen fra Kommunerevisjonen om dette. Men hun fikk ikke lov til å uttale seg til pressen, og henviste til revisjonsdirektør Per Olav Nilsen. Han ble intervjuet i en pause. Da høringen startet på nytt måtte intervjuet fortsette i en senere pause.

Men da nektet Nilsen å la seg intervjue videre. Han krevde sitatsjekk på intervjuet, og at nye spørsmål måtte komme skriftlig. Han begrunnet det med det journalistiske nivået Nidarosa holdt. Nidarosa sendte Nilsen sitatsjekken og stilte han oppfølgingsspørsmål.

Krevde å få bytte ut svar fra intervjuet
Da ba han om å få bytte ut sine svar fra intervjuet. Men da hans svar var viktige i forhold til rapporten nektet Nidarosa det. Men han kunne få tilføye det han ønsket i tillegg.

Kommunerevisjonens direktør Per Olav Nilsen. Foto: Snorre Vikdal

Men det ønsket ikke Nilsen. Han krevde å få fjernet det han sa i intervjuet, og at hans nye svar skulle legges inn. Dette aksepterte ikke Nidarosa da han som en mange­årig leder vet at man ikke som leder kan trekke sitater fra intervju om det ikke er veldig gode grunner for det. Nilsen hadde også bestemt at det bare var han som skulle uttale seg til pressen. Han krevde da å få med følgende kommentar i tillegg ved publisering:

«Jeg har ingen ytterligere kommentarer til de to vedlagte dokumentene. Det er beklagelig at du ikke tar hensyn til korrigeringene som klargjør revisjonens synspunkt på dine spørsmål.»

– Vi har konsentrert oss om kjernen, hovedpersonene
Her er intervjuet slik det var på høringen, først det om Jasinski:

– Hvorfor har dere ikke vurdert habiliteten og det etiske regelverket i forhold til Marek Jasinski i saken? Han deltok jo og samarbeidet skjult med Rune Olsø, det er jo kommet fram i media.

– Altså, vi har vurdert habiliteten i forhold til de opplysningene og hendelsene som har vært i saken her. Så det er kanskje flere, hvis du sier skjult, vært flere koblinger viser det seg i denne saken her hvis du leser media. Så ser vi at det er flere som har vært involvert i saken. Vi har konsentrert oss om kjernen, hovedpersonene i disse hendelsene, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.

– Men Marek Jasinski lå i etterforskningsmaterialet også. Han og en til som også har samarbeidet, han var ansatt i AP. Men Marek Jasinski er jo folkevalgt og han skal følge det etiske reglementet. Og i etterforskningsmaterialet kommer det klart fram at han også har deltatt og samarbeidet med Olsø før Grønn Strek ble vedtatt.

– Det begrepet du bruker samarbeidet med det har ikke jeg foran meg nå, så det må jeg eventuelt gå tilbake å se på og gi en nærmere vurdering på.

Ordføreren har vel et ansvar ja

– Hvorfor har dere ikke vurdert ordføreren sin rolle i forhold til det etiske reglementet? Hun mottok jo to eposter der Rune Olsø meldte seg inhabil internt og eksternt. Eksternt vil jo si at han melder seg inhabil, og ordføreren har en spesiell rolle i forhold til habilitet. Det ligger i bystyrets reglement at det kan meldes til henne. Vi har fått uttalelse på at hun var pliktig til å melde det videre til bystyre­sekretariatet og til kommuneadvokaten. Det har hun ikke gjort. Hvorfor har ikke dere gått inn og vurdert det i hele tatt?

– Hvorfor vi ikke har gått inn og vurdert akkurat den spesielle hendelsen i forhold til den eposten som ble sendt til hele gruppestyret og det der, i forhold til habiliteten der? Ordføreren har vel et ansvar ja, i forhold til, men det er vel gruppeleder også som også har et ansvar. Dette var noe som var kjent for alle parter og hvordan det da var informert om videre til bystyresekretariatet, er det du spør om?

– Ja, hun er pliktig. Jusekspert Bernt sier at hun var pliktig til å melde det videre. Ordføreren har en spesiell rolle, ikke gruppelederen. I bystyrets reglement så har ordføreren en spesiell rolle i forhold til habilitet. Fordi habilitet kan meldes inn til henne eller til bystyresekretariatet. Derfor var hun pliktig til å melde det videre så lenge Olsø skriver at han melder seg inhabil eksternt.

Vi ble avbrutt da høringen startet igjen, og jeg sa til revisjonsdirektør Nilsen at vi fikk fortsette etterpå.

Revisjonsdirektørens reviderte svar
Dette var svarene på de tre spørsmålene som revisjonsdirektør Per Olav Nilsen krevde skulle settes inn i stedet for de han ga i intervjuet:

  1. – Vi har ikke vurdert Jasinski i saken fordi han er en partifelle av Rune Olsø, og ikke hans nære venn, slik Waage er, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen. Vi ser derfor ikke at det er noe grunnlag for anførsel om inhabilitet som kan føre fram ut fra din påstand.

2. Her viser jeg til svar på forrige spørsmål.

3. – Olsø meldte seg inhabil i Ap sin behandling av saken. Han deltok ikke i bystyrets eller andre kommunale fora sine behandlinger. På denne tiden var det ingen rutiner som sa at ordføreren skulle gi beskjed til bystyresekretariatet om partifeller var inhabile internt i partisammenheng.

Nidarosa informerer:
Journalist og redaktør i Nidarosa Snorre Vikdal var vitne i Kystad-saken i april 2017. Dette var mens han var folkevalgt, og før han startet nettavisen Nidarosa i august 2017. Kystad-saken ble henlagt etter bevisets stilling i februar 2018. Før det var det en annen journalist i Nidarosa som dekket saken. Da media i Trondheim ikke har fulgt opp saken godt nok vil Nidarosa nå trykke en del saker rundt komplekset som er viktige å belyse. Dette er i tråd med Vær Varsom plakatens § 1.4. Les mer om grunnene til at Nidarosa velger å publisere disse sakene, og om Snorre Vikdals objektivitet i Kystad-saken her.

Forrige artikkelOrdfører Ottervik virker ikke å ha reagert på at den inhabile Olsø fikk viktige AP-eposter
Neste artikkelHvor mange e-poster har ordføreren og andre i Trondheim kommune slettet?