Kommunedirektøren vil bruke 535 millioner på å bygge nytt hoppanlegg i Granåsen til ski-VM. Mener ikke mulig å rehabilitere hoppbakkene. Brukt 2,81 millioner i perioden 2015-2020 

Det er vedtatt en omfattende rehabilitering av skianlegget i Granåsen. Der foregår det trening lokalt og nasjonalt samt konkurranser inkludert årlige verdenscuprenn. Trondheim er også eneste søker til ski-VM i 2025. I forhold til hoppanlegget er ikke endelig beslutning tatt (se mer om det lenger ned). Men etter siste nedskalering i formannskapet i desember 2019 ligger det an til at hoppbakkene skal rives, og mye annet i anlegget skal bygges nytt. Kostnaden ligger nå på 535 millioner kr.

Flere har stilt spørsmål om det er riktig prioritering å bygge nye hoppbakker (link midtnorskdebatt.no). Spørsmål om det finnes alternativer til å bygge nytt er også stilt.

Brukte 80 000 kr for å få FIS-godkjennelse i 2019 
I bystyret i april 2019 la kommunedirektøren fram en oversikt over større nødvendige investeringer som er gjort i hoppanlegget i perioden 2008 til 2019. Den viser at for å få hoppanlegget godkjent av det internasjonale skiforbundet (FIS) til verdenscuprennene i 2019 brukte Trondheim kommune kun 80 000 kr.

Tallene viser investeringene som ble gjort for å få hopparenaen FIS-godkjent til verdenscuprennene i 2019. Tatt fra tabellen som viser større nødvendige investeringer for hopparenaen i perioden 2008-2019. Fra sakspapirene i bystyret om Granåsen i april 2019 (sak 46/19).

Mona Åsgård, utbyggingsleder for Granåsen, bekrefter at tabellen som stod i saken oppsummerer alle utbedringer som er gjort med hoppbakkene i perioden fra 2008 fram til bystyremøtet i april 2019 (se hele tabellen nederst i saken). Hun bekrefter videre at 80 000 kr var det som ble brukt for å få hoppbakkene FIS-godkjent til verdenscuprennene i 2019.

 

Mona Åsgård, utbyggingsleder Granåsen. Foto: privat

– De 80.000 som er nevnt er bare tilpasninger til selve arrangementet, og er kostnader som påløper hvert år med å montere mobile vant i nedre del av unnarennet (der bakkene i dag overlapper). Dette er årlige driftsutgifter som følger av at bakkene ikke er permanent delt, skriver Mona Åsgård.

– I sak 46/19 står det at de 80 000 kr er «Utbedring avvik iht FIS inspeksjon og nytt FIS sertifikat i bakke K124». Stemmer ikke det?

– Dette er arbeid utført av Trondheim bydrift (avd Idrett park og skog, Granåsen) i forkant av arrangement, og fornying av sertifikat (gjelder blant annet vant og fuging av tallskiver på vant, men har ikke alle detaljene her), skriver Åsgård.

 

Ble brukt 350 000 kr for godkjennelse i 2020 

– I saksframleggene står det at mye om at hoppbakkene er i svært dårlig stand. Det står også i kunngjøringen i DOFFIN. Blant annet i sak 46/19 til bystyret:
» Eksisterende ovarenn i liten bakke er i meget dårlig forfatning og det er behov for bygging av nytt ovarenn i ny liten bakke.» Stor bakke: » Øvrige deler av ovarennet må i hovedsak ombygges for fremtidig bruk.», «Eksisterende unnarenn er dårlig og må bygges om i sin helhet.»

– Det står ikke noe om hvem utenom rådmannen (nå kommunedirektøren) som har slått dette fast. Har noen konsulenter vært inne og sett på dette, og kan du oversende eventuelle rapporter/dokumentasjon på det?

– Se vedlagte filer (har lagt inn dato for å få riktig kronologisk rekkefølge) – rapportene/notaene er utarbeidet av Rambøll, Norconsult, FIS og Trondheim kommune. I 2019 valgte vi å registrere og utbedre alvorlige mangler i forkant av FIS-inspeksjon. Utbedringene er utført gjennom kommunens rammeavtaler, skriver Mona Åsgård.

På spørsmål forteller hun at det sommeren 2019 ble brukt kr 350.000,- til disse utbedringene. Det som ble utbedret var opprydding etter ras i hoppskål, fjellsikring i hoppskål og oppretting av vant der utbulinger inn i unnarenn kunne være til fare for hopperne. Hun bekrefter at disse utbedringene var tilstrekkelig for å få FIS-godkjennelse for verdenscuprennene som skulle vært i mars 2020.

– Ja, utbedringene gjort sommeren 2019 var tilstrekkelig for å få bakkene godkjent i 2020, skriver Åsgård.

Gjennomsnittlig brukt 464 000 kr i året mellom 2015-2020
Om man ser på årene fra 2015 til 2020 så har kommunen brukt 2,81 millioner kroner på hoppanlegget i Granåsen. Dette har vært tilstrekkelig for å få FIS-godkjennelse til verdenscuprennene i disse seks årene. Dette gir en årlig utgift på 464 000 kr for kommunen.

Utbedringer i hoppanlegget i Granåsen fra 2015 til og med våren 2019. I tillegg til disse i tabellen kommer utbedringene på 350 000 kr sommeren 2019. Dette gir et årlig snitt på 464 000 kr for disse seks vinterhopp -sesongene (2015-2020). Foto: Fra sakspapirene i sak 46/19 til bystyret.


– Kommunedirektøren: rehabilitering av eksisterende hoppbakker ikke mulig

– Hvis man ser på utbedringene som er gjort i hoppbakkene i Granåsen mellom 2015 og 2020 for å få FIS-godkjennelse til å holde verdenscuprenn så kostet det i gjennomsnitt 464 000 kr per år for de seks årene. Ville ikke det vært mulig å ha fortsatt med disse årlige utbedringene fram og etter VM i 2025 i stedet for å bygge nytt til mange hundre millioner?

– Dette også i lys av at Trondheim er eneste søker til VM på ski i 2025?

– Bystyret vedtok i sak 46/19 blant følgende: «Bystyret ber rådmannen legge fram en egen sak om mulig rehabilitering av eksisterende hoppbakke, slik at hoppbakken blir sikkerhetsmessig satt i stand til både treningshopp og konkurranser. Hoppbakken skal bygges med sikte på at vi fremover får en bakke som har lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.»

– Kommunedirektøren la 3.12.19 fram sak 283/19 Videre retningsvalg for fase 2 i utbyggingen av Granåsen idrettspark. Formannskapet vedtok da at kommunedirektøren videre skal prosjektere et hoppanlegg som utvides med bredere unnarenn og hoppskål, og der bakkene separeres med permanente vant.

– Hoppbakkene i Granåsen er slik kommunedirektørens vurderer det i dårlig forfatning og det må påregnes betydelige investeringer i anlegget. Dette gjelder både for at anleggene skal brukes i hverdagen, men også for at Granåsen fortsatt skal kunne arrangere årlig World Cup i hopp, samt et fremtidig VM i nordiske grener. Kommunedirektøren mener at rehabilitering av eksisterende hoppbakke ikke er mulig uten å gjennomføre omfattende tiltak i grunnen under dagens anlegg. Nødvendige tiltak er fjellsikring, masseutskiftning, håndtering av løsmasser og vannføring i løst fjell. Dette innebærer at både ovarenn, unnarenn, hoppskål og tribuner må rives og bygges opp på nytt.

– For hvert år som går øker forvitring og erosjon i og rundt hopparenaen. I tillegg er råteskadene på trekonstruksjonene nå blitt såpass omfattende at det innen få år må langt større tiltak til for å holde bakken åpen. Det er nylig gjort sikkerhetsmessige reparasjoner av vantene langs bakken, noe som vi håper er tilstrekkelig til at bakken kan holdes åpen også i kommende sesong. Dersom det skal gjøres noe med den underforliggende årsaken til problemene med vantene, vil det kreve at bakkene stenges og graves opp, og at fjellet i og rundt hoppanlegget renskes og sikres på nytt. Enkle reparasjoner av følgeskader vil ikke være tilstrekkelig til å holde bakkene åpne til 2025, skriver utbyggingsleder Mona Åsgård avsluttningsvis.

Konseptbeslutning blir i oktober/november
Adresseavisen var tilstede i formannskapet i mai. Der viste kultur-, nærings og idrettsdirektør Ola By Rise til at kommunen, i forhold til hoppanlegget, skulle ta konseptbeslutning nå i september 2020 og investeringsbeslutning i mars 2021.

Kultur-, nærings- og idrettsdirektør Ola By Rise. Foto: Snorre Vikdal

Da saken om konseptbeslutning ikke er kommet ble By Rise på fredag kontaktet med ønske om intervju om dette og andre spørsmål rundt hoppanlegget. By Rise opplyste at han var opptatt med møter fram til ettermiddagen, og ba om og fikk sendt spørsmålene.

– Hva er status på å bestemme hva som skal gjøres med hoppanlegget i Granåsen?

– NCC ble kontrahert før sommeren og prosjektering pågår, jfr kommunedirektørens orientering til formannskapet 26.5.20, F0 107/20 Eventuelt – Orientering om status utbygging av hoppanlegget i Granåsen.

– Kommunedirektøren planlegger å legge fram politisk sak om konseptvalg i oktober/november 2020. Det ble i vår sagt september/oktober, men vi ser at vi trenger noe mer tid, skriver By Rise.

– Når vil du legge fram en sak der dette endelig skal avgjøres?

– Kommunedirektøren planlegger å legge fram en sak om investeringsbeslutning for bystyret i mars 2021.

– Dere holder på med utbedringer av vant på en plass nede i hoppbakken nå. Vet dere hvor mye utbedringene der, og eventuelt andre nå i 2020, vil koste for å få bakken FIS-godkjent til hoppsesongen som kommer?

– Fjellsikring etter ny utrasing pågår. Dette har en anslått kostnadsramme på om lag 0,3 mill kroner, skriver Ola By Rise.

Arbeidet som har foregått ved vantet koster kommunen ca. 300 000 kr. Foto: Snorre Vikdal

– Dere har sperret av dette området ved vantet lenge. Hvorfor tar det så lang tid med å ordne dette?

– Utrasing i sideterreng ved hoppskåla oppsto rett før sommerferien. Storbakken ble umiddelbart stengt av hensyn til sikkerheten til hopperne. Det tok tid å få gjennomført en geoteknisk vurdering og utarbeide en geoteknisk arbeidsbeskrivelse før arbeidene kunne starte. Det handler om liten ledig kapasitet på geoteknisk rådgiverkompetanse. Entreprenørens kapasitet har også vært bestemmende for når arbeidene kunne igangsettes. I tillegg har det vært behov for geotekniske vurderinger underveis. Det har derfor blitt hoppet i den minste hoppbakken fram til 1.september, da utbedringsarbeidet startet. Arbeidene er nå i sluttfasen og vil bli ferdigstilt i løpet av denne uka. Den minste hoppbakken kan etter planen tas i bruk i løpet av inneværende uke, skriver kultur-, nærings og idrettsdirektør Ola By Rise.

Oversikt over større nødvendige utbedringer i hopparenaen 2008-2019

Utbedringer i hoppanlegget i Granåsen fra 2008 til 2019. Fra  sakspapirene til bystyret i april 2019, sak 46/19.

 

Forrige artikkelHøyeste smittedag siden i vår. 14 nye Koronapositive
Neste artikkelPåvist Korona ned med over 60 % i Trondheim