Samarbeidspartiene AP og SP går med på utsettelse. Kommunedirektøren fraråder massedeponi på Lerslia for 9. gang etter å ha vurdert deponisituasjonen

I fjor høst frarådet kommunedirektøren (tidl. rådmannen) for 8. gang at det skulle tillates et massedeponi for rene masser på Lerslia ved Sandmoen. Begrunnelsen var hovedsaklig fordi han mener deponiet vil bryte naturmangfoldloven, Dette da det vil fylle opp den rødlistede ravinedalen og vil være midt i den mest velfungerende økologiske korridoren til Bymarka. Både Fylkesmannen og NVE støtter kommunedirektøren gjennom innsigelser mot deponiet.

Ble flertall for nye vurderinger
Ved tidligere behandlinger har AP, SP, Høyre og SP stemt mot kommunedirektørens nei til massedeponi på Lerslia. Men i fjor høst snudde Høyre i bygningsrådet. Det var da flertall mot deponiet i bygningsrådet. I møtet fremmet FRP så et forslag om at Lerslia sammen med tre andre deponier, to i den økologiske korridoren til Bymarka og et utenfor, skulle vurderes på nytt i forhold til naturverdier, viltkorridor, klima og deponibehov. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket fra bystyret 17. oktober 2019. Delen som behandles i morgen er ringet rundt med rødt av Nidarosa. Fotot: fra bystyrets protokoll.

Da saken i etterkant ble behandlet i byutviklingskomiteen og i bystyret fremmet SP et tilleggsforslag til det første der saken om Lerslia skulle utsettes og at kommunedirektøren skulle legge fram et  notat som beskrev behovet og tilgangen for massedeponi i Trondheim

Dette fikk flertall i bystyret gjennom at AP, SP, FRP, PP og et mindretall i Høyre stemte for. Det er delen i forhold til behovet og tilgangen til massedeponi som behandles i bystyret i morgen. Så kommer delen med blant annet naturverdier, viltkorridor og klima i en senere sak.

– Saken vil bli utsatt
Det er Ola Lund Renolen, gruppeleder hos MDG som forteller til Nidarosa at saken vil utsettes i bystyret i morgen.

Ola Lund Renolen, MDG. Foto: Snorre Vikdal

– Vi har sagt klart og tydelig ifra til våre samarbeidspartier AP og SP at vi ikke aksepterer noe positivt vedtak nå. Saken vil bli utsatt i bystyret. Vi i flertallet har blitt enige om det.

– For MDG må vi ha det mye bedre dokumentert at Trondheim eventuelt er helt avhengig av et massedeponi i Lerslia. Vi støtter oss på kommunedirektøren som skriver i sin redegjørelse at deponikapasiteten er tilfredsstillende både på kort og lang sikt, og fraråder nok en gang deponiet på Lerslia pga de store naturverdiene.

Del to kommer senere
Han viser også til at sakstillegget som nå kommer opp også har en del to.

-Det var flertall i bygningsrådet mot Lerslia, men bystyret bestilte en ny sak hvor hele deponisituasjonen skal behandles. Hva er behovet og hvilke områder skal vurderes. Før den saken kommer er det uaktuelt for MDG å godta annet vedtak enn at deponiet ved Lerslia nå stoppes, og helst permanent, sier Lund Renolen.

Les også: Vil den rødgrønne samarbeidsavtalen brytes?

Kommunedirektøren: Deponikapasiteten er tilfredsstillende 
I notatet fra kommunedirektøren viser han til at Maskinentreprenørenes forbund (MEF) anslår behovet for massedeponi i Trondheimsregionen (Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu) til å være et sted mellom 1,7 og 1,9 millioner m³ per år. Oppdatert oversikt fra MEF i november 2019 viser at deponier i drift nå har tilgjengelig deponikapasitet på ca. 1,9 millioner m³, det vil si ett års behov. Samtidig har kapasitet på deponi som forventes åpnet de neste to årene (2020-2021), økt til 9,2 millioner m³. Dette utgjør en kapasitet på 5-5,5 år.

Kjent kapasitet på deponi som forventes åpnet etter 2021 er 8,8 millioner m³. I tillegg kommer noen masseuttaksområder. Disse utgjør minimum 4,4 millioner m³ skriver kommunedirektøren.

Fra kommunedirektørens notat. Røde uthevelser for 2019, sum 2020-2021 og etter 2021 gjort av Nidarosa.

Kommunedirektøren viser også til at deponering av masser skal være siste utvei ved behandling av masser. Prosjekter skal først søke å redusere masser. Om det ikke er mulig skal de gjenbrukes og så eventuelt gjenvinnes til annet bruk.

Ut fra dette konkluderer kommunedirektøren at deponikapasiteten er tilfredsstillende, både på kort og lang sikt. Han viser også til naturverdiene på Lerslia, og fastholder sin fraråding av deponiet.

Vil bli nok deponier i Trondheim sør
Lund Renolen viser også til deponisituasjonen i Trondheim sør.

– På Solberg ved Ringvålveien er det godkjent et svært massedeponi på 2 millioner m3. Der er bygging av gangvei noe som venter på boligbyggingen i området. Om det er nødvendig vil MDG kunne være positive til å forskuttere midler til gangveien i stedet for å bygge ut de naturskadelige deponiene på Lerslia og ved Hestsjøen.

– Og som oversikten fra kommunedirektøren viser er det mange massedeponier som nå ikke er langt unna godkjenning, og som mest sannsynlig vil åpne om ikke så lenge. Ved Tanem ligger flere med totalt mange millioner m3 i kapasitet. Det samme har man rett over grensen til Melhus med Udduvoll vest. Det er på 2 millioner kubikk. Skjøla pukkverk ligger også rett ved Lerslia. Det er også godkjent som massedeponi, og vil når de har tatt ut nok masse kunne bli Trondheims største massedeponi.

Deponering siste utvei 
Ola Lund Renolen sier at MDG også er opptatt at det skal satses enda mer på sirkulærøkonomi i Trondheim.

– Som kommunedirektøren viser til er det vedtatt at deponering være siste utvei for behandling av masser. Først skal man prøve å redusere behovet for å fjerne masser i prosjekter. Så skal eventuell overskuddsmasse gjenbrukes eller gjenvinnes til andre massetyper. Deretter skal dette kunne brukes til utfylling i andre prosjekter.

Sirkulærøkonomi ved overskuddsmasser som Ola Lund Renolen viser til. Foto: Fra kommunedirektørens notat.

– Om dette følges opp godt framover vil behovet for å deponere masser kunne synke betraktelig. Da er det helt feil å ødelegge viltkorridoren til Bymarka ved å tillatte et unødvendig massedeponi ved Lerslia, avslutter Ola Lund Renolen fra MDG.

Nidarosa informerer:
Snorre Vikdal, redaktør for Nidarosa og journalist for denne saken, har i sin bok «Råtne Trondheim» skrevet om massedeponi-planene ved Lerslia.

Forrige artikkelPå Stortinget. Leder også Trondheim Høyre og er vara i bystyret
Neste artikkelSuperenkel OL-kvalifisering for håndballgutta