Overvik Utvikling AS mener skole, veier og annet er rett plassert i forslag til områdeplan. – Vi har ingenting å skjule rundt denne prosessen

Nidarosa ønsket å intervju Overvik Utvikling AS i saken. Vi avtalte på telefon 13/9 å intervjue Kolbjørn Selmer 14/9, men fikk ikke svar. Så vi sendte SMS. Vi forela saken med Senterpartiets kritikk der de kaller omreguleringen en katastrofe. Og vi viste til at vi laget sak på Fylkesmannens og Statens Veivesen sine innsigelser i saken.

Kolbjørn Selmer, storeier og daglig leder i Overvik Utvikling AS. Foto: Overvik Utvikling AS

Vi fikk svar på SMS fra Kolbjørn Selmer:
» Overvik ble sammen med KPA vedtatt med 86 % flertall i Bystyret. Planprogrammet for Overvik var enstemmig vedtatt. Vi er veldig fornøyd med områdeplanen og hvordan den underbygger 0-vekstmålet i Trondheim kommune. Nå er det opp til politikerne å vurdere saken. Utover dette har jeg ingen kommentar»

Vi ønsket likevel å få flere svar og sendte derfor flere spørsmål på SMS som vi fikk svar på.

Vi har ingenting å skjule, valgt vei er den beste for kollektivtrafikken

Kontrollkomiteen gransker prosessene rundt omreguleringen av Overvik. Hva mener du om granskningen?

– Vi har ingenting å skjule rundt denne prosessen, at kontrollkomiteen ønsker å vurdere ting har ikke jeg noe imot, skriver Kolbjørn Selmer daglig leder i Overvik Utvikling AS.

Vei som går over Presthus gård i stedet for Overvik vil også ta dyrka mark og gi dere øket fortjeneste. Og Presthus gård mener det ødelegger for deres framtidige planer. Dette er også en innsigelse fra Fylkesmannen/Statens Veivesen.

Hvorfor skal naboen ta veien når det er et godt alternativ over Overvik?

– Presthusvegen må legges om for å tilfredsstille krav til kollektivtrase. Valgt trase er den beste for kollektivtrafikken både mht stigning, distanse og kurvatur. Traseen er det foretrukne valget både for Trondheim kommune og Fylkeskommunen som er ansvarlig for kollektivtrafikken, skriver Kolbjørn Selmer.

Den ene veien til Overvik er foreslått å gå over Presthus gård. Fylkesmannen og Statens Veivesen har innsigelse på det. Foto: Snorre Vikdal

Skolesaken: Overvik hadde tre alternativer i 2012. Rådmannen mente de beste lå inn inne på Overvik

Adresseavisen viser til at du og Kjetil Fjerdingen hadde møte med Formannskapet 8. februar 2012 der det i presentasjonen står: «Utbygging av Østre Charlottenlund gir mulighet for ny skole i bydelen». I etterkant av omreguleringen jobbet dere for og fikk flertall for å flytte skolen til naboeiendommen, noe det er anslått dere tjener 90-150 millioner kr ekstra på. Skolen ut av Overvik er en av innsigelsene til Fylkesmannen/Statens Veivesen.

Når dere brukte ny skole som et argumentene for å få Overvik omregulert, hvordan kan dere i etterkant rettferdiggjøre å jobbe for å få den ut av Overvik?

Vi har fra dag en vist tre mulige plasseringer for skole. Trondheim kommune har gjennom 4 vedtak vist lokalisasjon. Alternativene vi pekte på lå på tre forskjellige eiendommer i området. Et lå på Presthus, et på Overvik og et på NTNU (Statens grunn).

De tre skolealternativene Overvik presenterte Formannskapet i 2012. Foto: Overvik Utvikling AS

Kommunen ved Rådmannens fagstab sa i Adresseavisen i 2016 at ideen om skoletomt utenfor Overvik kom i 2014 fra dere på et møte med saksbehandler, deg og Kjetil Fjerdingen. Og det da handlet om å ha den på Presthus-tomten. Noe Geir Waage fra AP foreslo politisk og fikk flertall for et halvår etterpå. Stemmer ikke det?

– Vi har siden 2012 pekt på 3 mulige alternativer for plassering som tidlige innspill til debatten: Presthus, Overvik og NTNU (Statens grunn). Plasseringen har vært grundig debattert til flertallet fant en endelig plassering. Det er verdt å bemerke at dagen plassering ligger både på NTNU og Overvik. 12 mål av selve skoletomta ligger på Overvik, skriver Kolbjørn Selmer.

12 mål er er på Overvik, hvor mye er på NTNU sin grunn?

– Jeg  har ikke eksakt tall for skolen, men jeg mener at ca. 20 mål ligger på NTNU. 

Ser alternativ 3 ved Presthus ligger delvis på deres grunn. Mens det som ble presentert var vel annerledes og nærmere Chamonix?

De tre alternativene er ikke detaljerte, men viser tre alternativer som innspill på tre forskjellige eiendommer i området NTNU, Overvik og Presthus, skriver Kolbjørn Selmer.

I formannskapet 30 sept 2014 mente Rådmannen at alternativ 3 som ligger inne på Overvik var beste skoleplassering. Geir Waage fra AP foreslo på vegne av Ap, SV, FrP, H, MDG og SP at skolen skulle ligge utenfor Overvik ved sirklene 4 og 5 mellom Overvik og friluftsområdet Chamonix. Noe han fikk flertall for. Det foreslåtte området fra Waage var uegnet til skole pga var for bratt blant annet. Til slutt ble skolen vedtatt ved sirkel 1 på NTNU-tomta i Formannskapet i august 2016 med stemmene til AP, H og FRP. De andre partiene ønsket skolen inne på Overvik.  Foto: Trondheim kommune

Rådmannen hadde opprinnelig ikke noe Presthus-alternativ, AP foreslo det
Men før det var det også saken opp til behandling i Formannskapet 25/6-14. Rådmannen mente de to områdene 2 og 3 som lå inne på Overvik var de beste for skole. Det var ikke noe Presthus-alternativ blant de fire alternativene som Rådmannen mente man burde vurdere.

Formannskapet 25/6-14. Rådmannen mente alternativ 2 og 3 var de beste for skole. Begge ligger inne på Overvik. Men AP ville ha et Presthus-alternativ som de foreslo og fikk flertall for skulle tas med i saken. Foto: Trondheim kommune

Eirik Schrøder (Ap) foreslo i saken på vegne av Ap, KrF og SV: » Saken sendes tilbake til administrasjonen, som fremmer ny sak med flere tomtealternativer. Formannskapet ber rådmannen se på områdene lengre nord mot Overvik og ned mot Presthus som nye skoletomter i saken.»


Var 1400- 1800 boliger i 2012, nå er det 2400 boliger

I presentasjonen fra 2012, på side 2 står det « Kan gi 1400-1800 boliger» med riktige kvaliteter». Krav i KPA er 6 boliger per dekar, nå har der med det siste forslaget 2400 boliger, noe som gir en utnyttelse på 8,4 boliger per dekar. Godt over kravet og 84 % er i blokkbebyggelse står det i Rådmannens framlegg.

Hvorfor har dere økt boligantallet så mye? Og vil dette gi boliger med riktige kvaliteter, og kunne gi godt bomiljø når det blir så mye blokkbebyggelse og høy tetthet?

– 8,4 er antall boliger på det som er byggbart skriver Kolbjørn Selmer. Det er fortsatt 6 enheter i snitt per daa for totalområdet i tråd med kravet vi må forholde oss til i KPA. Tallet på 1400-1800 var et utgangspunkt for oss basert på det vi viste den gangen i 2012. 2400 er resultatet av vedtaket og kravet i KPA, og at også området Blekkan er regnet inn i arealet.

Boligtetthet foreslått på Overvik. 2400 boliger. Foto: Trondheim kommune

– De boligområdene vi er i gang med planleggingen av så langt viser at vi får til 75 % familieboliger med rekkehus med gode bomiljø med tetthetskravet om 6 enheter per daa. Dette gjør vi fordi vi tror dette er det riktige å gjøre, ikke fordi vi er redd for leiligheter, men fordi vi tror flere vil bo i rekkehus på Overvik, og vi har klart å få til det i arbeidet med reguleringen, skriver Kolbjørn Selmer, daglig leder i Selmer Utvikling AS.

Forrige artikkel-Ritas hovedargument for Overviks omregulering var skole. Fylkesmannen krever at det følges
Neste artikkelTrondheim har boligpotensial på 80 000 boliger

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here