Ordfører Ottervik: AP vedtok at Være ikke skulle ha Grønn Strek i 2012. Waage i oppslag om det motsatte da

Fire dager etter vedtaket i Arbeiderpartiet om Grønn Strek i 2012 gikk Geir Waage ut i Adresseavisen. På forsiden stod det «Arbeiderpartiet vil tegne en grønn strek rundt Trondheim by og tillate bygging på jordbruksarealer innenfor». Bildet på forsiden og inne i saken (dette) samt tekst sier at vedtaket i AP var at Være skulle ha Grønn Strek. Geir Waage sier Adresseavisen brukte et utkast og ikke det endelige vedtaket i saken, og bilde og tekst derfor ble feil. Bilde: Skjermbilde fra sak i Adresseavisen 11. juni 2012. Svar er fra Rita Ottervik i intervju med Nidarosa i mars 2018.

Fire dager etter vedtaket i 2012 var Waage i stort avisoppslag om at Være skulle ha Grønn Strek. Han viste også til oppslaget i intern AP-epost i 2017. Waage sier Adresseavisen brukte et utkast og ikke det endelige vedtaket i saken, og bilde og tekst derfor ble feil. Waage vil ikke sende over AP-dokumentene

Ottervik: Vedtatt at Være ikke skulle ha Grønn Strek i 2012

Rita Ottervik
Ordfører Rita Ottervik (AP). Foto: Trondheim kommune

Det ble i 2018 avslørt at den inhabile Rune Olsø hadde samarbeidet med daværende gruppeleder Geir Waage og noe med to andre i AP. Dette uten at det var kjent blant de øvrige internt i AP. Olsø hadde stått for flere av forslagene som ble Aps endelige politikk på Være og Kystad. I intervju med Adresseavisen i juni 2018 sa ordfører Rita Ottervik:

– Men jeg vil understreke at det som skjedde, ikke har forandret Aps politikk. De politiske realitetene ville ikke vært annerledes.

I intervju med Nidarosa i mars 2018 sa Ottervik at AP allerede i 2012 hadde vedtatt at Være ikke skulle ha Grønn Strek:

– Ja, når det gjelder Være-området så har vi allerede i 2012 i vårt parti vedtatt at vi ønsker å holde det området utafor av Grønn Strek, sier Ottervik.

Daværende gruppeleder Geir Waage var i et stort intervju der det motsatte stod fire dager etter vedtaket i 2012. Der ble det opplyst at AP hadde vedtatt at Være skulle ha Grønn Strek. Waage viste også til forsiden av dette avisoppslaget i 2017. 

Rita Ottervik har fått spørsmål rundt hvordan dette kan stemme med hennes uttalelser. Hun har også fått flere andre spørsmål, men hun vil ikke kommentere de. Hun henviser til kommunerevisjonens rapport, og svar som vil komme i høringen i morgen. Mer om kommunerevisjonens rapport lenger ned i saken.

Les også: Kommunerevisjonen skjulte at ordfører Rita Ottervik og mange i AP fikk sentral inhabilitets-epost fra Olsø

Gruppeleder Waage presiserte at Være skulle ha Grønn Strek
Vedtaket ordfører Rita Ottervik viser til er fra 7. juni 2012. Da vedtok representantskapet i Trondheim AP boligmanifestet: «Fornuftig fortetting».

Fire dager etter vedtaket gikk daværende gruppeleder Geir Waage ut i Adresseavisen. Saken ble hovedsak på forsiden. Der stod det at Arbeiderpartiet ville tegne en grønn strek rundt Trondheim by og tillate bygging på jordbruksarealer innenfor. Bildet viser en Grønn Strek der Være kommer på utsiden av hvor det skal tillates bygging.

Saken inne i avisen illustreres av nok et bilde der det klart kommer fram at Være skal ha Grønn Strek. Det står i parentes over bildet at streken er foreløpig, men det står i saken at Være skal spares for utbygging:

«Områder som Væresletta, Bratsberg, Leinstrand og Byneset skal spares. Unntak er tettstedene Rye og Spongdal». 

Rye og Spongdal ligger på Byneset helt vest i Trondheim, på motsatt side av Væresletta.

Bilde fra saken i Adresseavisen. Arbeiderpartiet hadde vedtatt at de ville ha en grønn strek rundt det mest sentrale Trondheim og tillate bygging på jordbruksarealer innenfor. I teksten til saken ble det presisert at Væresletta skulle spares for utbygging, og få Grønn Strek. Foto: Skjermbilde fra Adresseavisen 11. juni 2012

Tidligere gruppeleder, nå kommunalråd for AP Geir Waage, har ikke villet la seg intervjue. Han svarer på SMS. 

– Dette dokumenterer vel at AP i 2012 vedtok at Være skulle ha Grønn Strek? 

Geir Waage, tidligere gruppeleder, nå kommunalråd for AP. Foto: Snorre Vikdal

– Arbeiderpartiet gjorde allerede våren 2012 en vurdering av om Være burde ligge under Grønn Strek. I utkastet til manifestet lå Være inne, men vi konkluderte med at det ikke burde være en del av Grønn Strek. Derfor ble Være tatt ut av det endelige forslaget og dermed også vedtaket. Adresseavisen laget kartet selv. Kartet og oppslaget Adressa hadde i 2012 baserte seg på formuleringen i utkastet til vedtak, ikke selve vedtaket. Det ble derfor ikke korrekt, skriver Geir Waage.

– Ba du om å få saken korrigert i 2012 siden du mener den er så feilaktig? Kan du i så fall dokumentere det?

– Det var ikke noe behov for å korrigere dette i 2012, fordi saken handlet om hovedtrekkene i APs politikk i forkant av at KPA skulle sendes på høring.

Les også: AP-toppene Geir Waage og Rune Olsø feilinformerte om Olsøs inhabilitet når Være-avtalen ble avslørt

Geir Waage viser til Adressa-bildet i e-post i 2017
Rune Olsø sin personlige intensjonsavtale på Være ble avslørt av Adresseavisen i november 2016. I etterkant av denne avsløringen fikk Adresseavisen tips om Kystad-avtalen. Når Kystad-avtalen ble skrevet om i mars 2017 sendte gruppeleder Geir Waage en intern e-post til bystyregruppa og styret i Trondheim AP. I bystyregruppa sitter også ordfører Rita Ottervik.

Emnet er: Arbeiderpartiet og Grønn Strek.

I e-posten i 2017 viser han til oppslaget i Adresseavisen fra 2012 med bilde av forsiden. Han skriver at det i flere år var godt offentlig kjent hvordan AP ville at Grønn Strek skulle se ut. Waage viser til at grunnen til at AP foreslo å ta «de urbane områdene» ut av Grønn Strek var fordi det var APs vedtatte politikk som ble fulgt opp.

Den Grønne Streken på bildet viser at Være kommer på utsiden av der det skulle tillattes utbygging. Geir Waage skriver ikke noe i e-posten om at bildet i Adressa fra 2012 er feil i forhold til APs vedtak om Grønn Strek på Være.  

Fra e-posten gruppeleder Geir Waage sendte til bystyregruppa og styret i Trondheim AP 16 mars 2017. Bildet er fra forsiden av Adresseavisen 11. juni 2012.

– Gikk du ikke god for kartene og teksten i saken siden du sendte bildet av forsiden og sendte det videre internt i AP i 2017, og viste til at dette var APs vedtatte politikk?

– Tilsvarende var det i 2017 ment som en illustrasjon på at AP hadde hatt en vedtatt politikk på dette som hadde vært kjent i mange år uten at var fokus på hverken enkeltområder eller enkelteiendommer, skriver Geir Waage.

APs vedtak fra 2012 om Være og Grønn Strek
Nidarosa fikk oversendt Arbeiderpartiets boligmanifest i 2018. I vedtaket står det om Grønn Strek (uthevet tekst gjort av Nidarosa):

» At det skal utarbeides en ”grønn strek” for dyrket mark som har høy verdi.  Forutsetningen for å innføre en slik strek, er at det settes av nok areal til bolig i arealplanen nå. Den grønne streken skal ha samme status som den røde. Det må derfor klart defineres hvilke områder av byen som skal falle inn under den grønne streken, og Trondheim Arbeiderparti mener dette primært skal være jordbruksarealer som ligger i ytterkant av kommunen (Byneset, Bratsberg og lignende områder).»

Være er et jordbruksareal som ligger i ytterkant av kommunen helt inn til nabokommunen Malvik. Det vil derfor kunne være et lignende område som det vises til i vedtaket. 

– I vedtaket Nidarosa har fått fra 2012 står det om Grønn Strek: «…mener dette primært skal være jordbruksarealer som ligger i ytterkant av kommunen (Byneset, Bratsberg og lignende områder).»
Være er et lignende område, et jordbruksareal som ligger helt i ytterkant av kommunen. Vedtaket virker derfor til å inkludere et område som Være. Og det er intet i det som sier at Være ikke skal ha Grønn Strek. Hvis dere mente Være ikke skulle ha Grønn Strek, hvorfor står det ikke i vedtaket?

 
– Være ble eksplisitt vurdert, og tatt ut av vår vurdering av Grønn Strek, så det var ingen grunn til å ramse opp områder som ikke burde være en del av Grønn Strek i tillegg, skriver Geir Waage.

Revisjonen: To versjoner av boligmanifestet.  
Kommunerevisjonen har gransket Grønn Strek og kommunens arealplan. I deres rapport viser de til at Geir Waage har sendt de to versjoner av boligmanifestet fra 2012. Ett hvor Være var ment inn under Grønn strek, og et hvor Være ikke var eksplisitt nevnt som en del av Grønn strek. Kommunerevisjonen skriver at de har fått bekreftet at det er den versjonen hvor Være ikke var eksplisitt nevnt som en del av Grønn strek som ble sendt ut på høring og vedtatt av representantskapet. 

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen. Foto: Snorre Vikdal

– Dere skriver at dere har fått bekreftet at det er den versjonen hvor Være ikke var nevnt som ble sendt ut på høring og vedtatt. Hvem har bekreftet det?

– Vi har mottatt kopi av en e-post som ble sendt av fylkessekretær i Sør-Trøndelag AP til representantskapet med forslag til ny boligpolitikk. Boligmanifestet (uten Være) fulgte som vedlegg til denne e-posten. Utover dette har vi ingen kommentarer og viser til høringen om saken i morgen, skriver revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.

Nidarosa sendte Nilsen oppfølgingsspørsmål:
– Dere skriver i rapporten at Geir Waage sendte dere to versjoner av manifestet, et med og et uten at Være var med. Stemmer ikke det da?

Det er ikke besvart. Kommunerevisjonen fikk også et spørsmål til i går:

– Både Rune Olsø og Geir Waage la fram saken fra Adresseavisen i 2012 om Grønn Strek til Økokrim når de ble avhørt. Nidarosa har hatt innsyn og dere har hatt tilgang til alt etterforsknings-materiale. Hvorfor har dere ikke med dette i revisjonsrapporten.

Dette vil altså ikke Kommunerevisjonen kommentere.

Waage vil ikke sende over dokumentene
I kommunikasjonen med Geir Waage viser han til at det finnes et dokument av vedtaket, og at dette ble sist ble endret 12. juni 2012. Han skriver at det viser at Være ikke var en del av vedtaket.

Nidarosa spurte Geir Waage om han kunne sende versjonene av boligmanifestet han ga kommunerevisjonen inkludert det siste som han viste til, og som ble endret 12/6 2012.

Geir Waage har ikke svart, og heller ikke sendt over dokumentene. Dette på tross av at han er purret på.  

Les også: Revisjonen: Tre fra AP og Høyre har brutt reglene. 4 av 5 utspørrere fra AP og H

Les også:  Grønn Strek-høringen: Skjøtskift møter likevel, Rune Olsø kommer ikke

Nidarosa informerer: Journalist og redaktør i Nidarosa Snorre Vikdal var vitne i Kystad-saken i april 2017. Dette var mens han var folkevalgt, og før han startet nettavisen Nidarosa i august 2017. Kystad-saken ble henlagt etter bevisets stilling i februar 2018. Før det var det en annen journalist i Nidarosa som dekket saken. Da media i Trondheim ikke har fulgt opp saken godt nok vil Nidarosa nå trykke en del saker rundt komplekset som er viktige å belyse. Dette er i tråd med Vær Varsom plakatens § 1.4. Les mer om grunnene til at Nidarosa velger å publisere disse sakene, og om Snorre Vikdals objektivitet i Kystad-saken her.

 

 

Forrige artikkelRevisjonen: Tre fra AP og Høyre har brutt reglene. 4 av 5 utspørrere fra AP og H
Neste artikkelKastbrekka: Ga feilinformasjon for å få omregulert til boliger