Skjulte råd om inhabilitet om Hestsjø-deponi

Video viser at møteleder skjulte kommuneadvokatens råd om inhabilitet da detaljer om Hestsjø-deponiet ble vedtatt. Heller ingen andre i Bygningsrådet nevnte rådet om at Marte Løvik (SP) burde melde seg inhabil.

I forkant av møtet som skulle behandle lagring av masser ved Hestsjøen, ga kommuneadvokaten beskjed om at Løvik burde melde seg inhabil. Årsaken er hennes vennskap med grunneier Ola Borten Moe og hans kone. Han er første nestleder i Senterpartiet, og vara til Bystyret. Men vurderingene ble oversett da spørsmål om inhabilitet ble behandlet. Det går frem av videoen «Hestsjø-aksjonen» tok fra møtet.

«Funnet i orden»
Videoen viser at møteleder Sissel Trønsdal (AP) innleder deponi-saken med å si:

– Marte Løvik har bedt om å få sin habilitet vurdert. Den er da funnet i orden, er det noen som har innsigelser til den habiliteten, spør Trønsdal i møtet. Hun sier altså intet om at Kommuneadvokaten har anbefalt inhabilitet.

Videoen viser så at Løvik blir sittende mens habiliteten hennes taes opp. Det strider mot lovverk, og Bystyrets reglement:

«…møteleder (skal) redegjøre for innkomne inhabilitets- erklæringer… Ved behandling av spørsmålet om inhabilitet … må vedkommende fratre. Forsamlingen behandler så spørsmålet om vedkommendes habilitet… Fratre betyr i denne sammenheng å forlate møtet.»

Husker ikke møtet hun ledet, og er sykemeldt. Sissel Trønsdal (AP).

I dokumentene Bygningsrådets medlemmer har fått på forhånd, heter det at selv om Kommuneadvokaten har vært noe i tvil, rådes Løvik til å melde seg inhabil. Men på vanlig måte er det «avgjørelsesorganet som tar endelig stilling til habilitetsspørsmål.»

– Husker ikke
Nidarosa kontakter Trønsdal for å høre hvorfor Løvik ikke gikk ut av møtet som var i desember 2016, og hvorfor ingen nevnte kommuneadvokatens innstilling. I tillegg spørres hun hva hun som møteleder bygger sitt utsagn om habiliteten på: «den er da  funnet i orden.»

– Jeg er for tiden sykemeldt. Dette husker jeg dessverre ikke på stående fot, svarer Trønsdal.

Uforståelig forskjellsbehandling 
Jan Bojer Vindheim i Miljøpartiet de grønne er mangeårig politiker og nå vara i Bygningsrådet, samt medlem av Fylkestinget.

Jan Bojer Vindheim (MDG). Foto: Trondheim Kommune

– Det er uforståelig at Marte Løvik og resten av Bygningsrådet ikke tok kommuneadvokatens anbefaling til følge, sier han og undres over hele saken om deponiet ved Hestsjøen.

– Det er merkelig at så mange innvendinger ikke blir tatt til følge. Det er merkelig at Ola Borten Moe sin sak får en behandling stikk i strid med rådmannens innstilling og faglige råd. Det må være lov å tenke at dette kan ha noe med at det er Ola Borten Moe som søker om deponi, og ikke en hvilken som helst person.

Forskjellsbehandling mener Anne Hokstad i «Nei til massedeponi ved Hestsjøen.»  Foto: Hestsjø-aksjonen

 

Anne Hokstad leder aksjonen «Nei til massedeponi ved Hestsjøen» og synes reglene for habilitet må følges i Bygningsrådet.

– Det ser ut som de bare har duret fram som de vil, på tross av at rådmannen har gått i mot deponiet ni ganger. Hadde jeg søkt om et sånt deponi ville jeg fått avslag tvert.

– For strengt
Videoen fra møtet viser at Ottar Michelsen (SV) tar ordet og understreker at selv om noen kjenner hverandre, er det ikke snakk om inhabilitet.

– Det at noen kjenner vedkommende eller møter vedkommende jevnlig er da gjerne ikke vurdert som tett nok, sier Michelsen i møtet.

Hvorfor nevner ingen i møtet kommuneadvokatens innstilling som tilrår at Løvik melder seg inhabil?

Ikke inhabil uttaler Ottar Michelsen SV om Marte Løvik i forhold til partifelle Ola Borten Moe i SP. Foto: Trondheim kommune

– Jeg kan bare svare på vegne av meg selv. Jeg forutsetter at alle har lest sakspapirer, inkludert tilrådingen fra kommuneadvokaten. Mitt syn kommer til syne gjennom videoklippet, sier Michelsen til Nidarosa.
– Jeg er opptatt av at vi som folkevalgte ikke bare har en rett, men også en plikt, til å fatte beslutninger. Jeg mener over tid at Trondheim har lagt seg på en for streng praksis med inhabilitet, forteller Michelsen.

Michelsen forklarer at praksisen med at den som får behandlet sin habilitet ikke går ut, må gjennomgås.

– Jeg vil ta initiativ til at vi ser på om kommunen sin praksis her er i tråd med intensjonen i lovverket, sier han.

 

Ikke den rette til å uttale seg om egen habilitet, mener Marte Løvik (SP). Foto: Trondheim kommu

– Kan ikke svare
Nidarosa stiller Marte Løvik (SP) følgende spørsmål:

– Hva kan du si om at du ikke gikk ut når din habilitet skulle behandles i møtet, slik lov- og regelverk pålegger?

– Jeg kan da ikke svare på spørsmål knyttet til behandlingen av min habilitet. Jeg var ikke en del av den, og stemte ikke over dette i møtet. Du må nesten snakke med møteleder om hvorfor ting ble gjort som det ble gjort og ikke sagt fra møteleder. Jeg kan ikke opplyse om ting i møtet når jeg ikke er en del av behandlingen, svarer Løvik.

 Hva mener du om at verken du, møteleder eller andre sier noe om kommuneadvokatens innstilling som tilrår at du meldes inhabil?

– Jeg var ikke en del av behandlingen av vurderingen av min egen habilitet, og kan da ikke opplyse om kommuneadvokatenes opplysninger under den behandlingen. Finner det litt merkelig at jeg blir spurt om det, formidler Løvik.

– Hva tenker du om at allmennhetens tillit til Bygningsrådet?

– Jeg ser ingen grunn til at allmennheten ikke skal ha tillit til Bygningsrådet.


Les også: Krevde granskning av Overvik tre ganger, fulgte ikke opp


Spørsmål om habilitet er viktig for allmennhetens tillitt, forklarer Jan Fridthjof Bernt, professor ved Universitetet i Bergen.  Foto: UiB

– Viktig for allmennhetens tillit 
Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus fra Universitetet i Bergen og har motsatt forklaring på hva allmennheten trenger.

-Den som man vurderer om er inhabil kan være til stede som tilhører, men det må være helt klart at personen ikke deltar i denne delen av møtet. Han må ikke få ordet, og må forlate sin plass ved møtebordet og ikke kommunisere med andre medlemmer når dette diskuteres, opplyser Bernt.

– Bygningsrådet må legge vekt på å følge de formelle reglene om vurdering av inhabilitet, og vise at man tar denne problemstillingen alvorlig. Dette er viktig av hensyn til tilliten til organet; det er ikke nok at man gjør det rette i den enkelte saken, det skal også være tydelig for allmennheten at her har man vært nøye med å følge spillereglene, uttrykker han til Nidarosa.

Marte Løvik burde fratrådt
Gruppelederne Ingrid Skjøtskift (Høyre) og Geirmund Lykke (KrF) mener Løvik burde fratrådt da habiliteten skulle avgjøres. Ingrid Skjøtskift, som også svarer på vegne av

Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift mener at Løvik burde fratrådt og behov for ryddigere habilitetsprosesser. Foto: Trondheim kommune

Yngve Brox (H), kritiserer også at habilitetsvurderingen ble referert feil av møteleder Sissel Trønsdal på tross av at den ble sendt ut på epost dagen før. Skjøtskift uttaler videre:

– Denne saken er et eksempel som viser at det kan være behov for å være ryddigere i prosesser og formaliteter knyttet til habilitetsvurderinger. Det bør også være fast praksis at skriftlig vurdering legges frem for organet og redegjøres for i møtet.

Hilde Opoku (MDG) har permisjon og har vært forhindret fra å svare. Øvrige deltagere i Bygningsrådets møte har fått mulighet til å uttale seg, men Nidarosa har ikke mottatt flere svar. Det er Elin Marie Andreassen (FRP),  Jon Gunnes (V), Julie Instad Hole (AP), Marek Jasinski (AP) som ikke har svart.

 

Nidarosas redaktør og eneeier, Snorre Vikdal, har vært leder i folkeaksjonen «Nei til massedeponi ved Hestsjøen». Han gikk av i mai 2017 før han ble redaktør i august 2017. Videoen er filmet av medlemmer i aksjonen.


Les også: Massedeponi ved Ringvålveien snart godkjent

Forrige artikkel– Burde fratrådt i Hestsjø-behandling
Neste artikkelUpassende oppførsel ble skrevet om allerede i 2008