Geirmund Lykke (KRF) raser over partiene som regulerte Overvik fra matjord til boliger. Var mer enn nok areal til boliger. Høyre og Venstre tar selvkritikk

Overvik-utbyggingen kommer opp i bygningsrådet på onsdag etter å ha blitt utsatt i sist møte. Kommunalråd Geirmund Lykke fra KRF, er sterkt kritisk til at Overvik ble omregulert fra matjord til boliger.

Geirmund Lykke fra KRF er sterkt kritisk til partiene som omregulerte Overvik. Foto: Trondheim kommune

– Det var og er en skamplett at Ap, Høyre, Frp, SV og Venstre vedtok omreguleringen i 2013. Utbyggingen vil legge store jordbruksarealer under asfalt og gjøre det vanskeligere for Trondheim å nå nullvekstmålet for privatbilkjøring.

Var mer enn nok areal til boliger
Han viser til at Rådmannen foreslo mer enn nok areal til nye boliger i 2013. Og at man i dag fortsatt har et boligpotensial på over 75 000 nye boliger.

– Derfor stemte KrF, MDG, Sp, Pensjonistpartiet og Rødt mot den unødvendige omreguleringen, sier Geirmund Lykke.

Lykke viser også til at man foreslår å utvide konfliktområdet ved å legge skolen og vei utenfor Overvik. Noe han er og har vært imot. Han viser til de seks innsigelsene fra Fylkesmannen og Statens Veivesen.

– Nå er det selvsagt viktig at man unngår at skaden blir større enn nødvendig.

Vil gi mer bompenger?
Rådmannen har nå utredet og viser til at utbygging på Overvik vil øke bilkjøringen i Trondheim. Geirmund Lykke sier dette er i strid med nullvekstmålet.

Mer bompenger med Overvik? Bilde: Snorre Vikdal

– Dette vil kunne medføre at vi må innføre større restriksjoner på parkering rundt omkring i byen eller mer bompenger. Så å bygge ut et område som Overvik med 2400 boliger har en pris for resten av befolkningen.

– Når departementet godkjente omreguleringen av Overvik i 2014 la de inn en klar forutsetning at Overvik først skulle bygges ut til slutt hvis det ble behov for det. Dette ble fjernet ved første anledning. Hva tenker du om det?

Lykke sier han er sterkt kritisk til det som skjedde.

– Men det er ikke bare å begynne å bebygge Overvik. Skolen er eksempelvis ikke bygd og heller ikke finansiert. Det er utfordrende med alt man må finansiere framover. Skal vi investere på Overvik eller mer sentrumsnært i tråd med forutsetningene fra departementet? Dette blir et budsjettspørsmål, og der bruker ikke AP å samarbeide med Høyre og FRP. Så det er mange runder som kan medvirke til at Overvik ikke blir bygd ut først.

Høyre: – Vi gikk for langt
Gruppeleder for Høyre, Ingrid Skjøtskift, ble valgt inn i Bystyret i 2015. Hun er intervjuet av Nidarosa.

Høyre gikk for langt i å omregulere matjord til boliger i forrige periode sier Høyres nåværende gruppeleder Ingrid Skjøtskift. Foto: Snorre Vikdal

– Geirmund Lykke sier at omreguleringen av Overvik var og er en skamplett for Ap, Høyre, Frp, SV og Venstre. Kommentar?

– Nei, det må stå for Geirmund Lykkes regning, sier Skjøtskift.

– Han viser til at utbyggingen vil legge store jordbruksarealer under asfalt og gjøre det vanskeligere for Trondheim å nå nullvekstmålet for privatbilkjøring. Han viser til at Rådmannen foreslo mer enn nok areal til nye boliger i 2013. Og at man i dag fortsatt har et boligpotensial på over 75 000 nye boliger. Nok for 50 år framover. Uten Overvik ville Trondheim hatt omtrent det samme. Hvorfor var det så viktig for Høyre å omregulere Overvik?

– Kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i forrige periode og som åpnet for utbygging på Overvik, deler av Være-området, Kastbrekka, Hallsteingård og så videre. Fra mitt ståsted i dag gikk den for langt med å omregulere dyrka jord til boligområder. Mitt standpunkt i dag er at man burde vært mer restriktiv.

– Rådmannen har nå utredet og viser til at utbygging på Overvik med 2400 boliger vil øke bilkjøringen i Trondheim. Geirmund Lykke sier dette er i strid med nullvekstmålet og vil kunne medføre at man må innføre større restriksjoner på parkering rundt omkring i byen eller mer bompenger. Blir det nå mer bompenger å betale pga Overvik-utbyggingen?

– Nei, for hver ny innbygger i Trondheim får man en risiko for mer bilkjøring. Alle nye boligprosjekt må legges til rette for minst mulig bilkjøring. Men det som er en utfordring for Trondheim er at byen har fått for mye rom til å vokse utover. Og da har presset for å vokse innover blitt mindre. Det er en stor forsømmelse at vi er kommet så kort som vi har gjort i for eksempel utviklingen av Nyhavna, sier Ingrid Skjøtskift.

Les også: Overvik fra majord til boliger, skolen utenfor
Les også: Fortsatt seks innsigelser på Overvik-utbyggingen


Venstre: -Ville i dag ikke gått for utbygging av Overvik
Venstres gruppeleder Erling Moe svarer Nidarosa på SMS at han har ingen utdypende kommentar på Geirmund Lykkes utspill om at Overvik er en skamplett for Venstre.

Han svarer videre:
– Venstre ville i dag ikke gått inn for utbygging av Overvik. Hva det betyr for bompengene vet vi ikke, men det er riktig at det bryter med nullvekstmålet.

AP: – Utidig sagt av Lykke
Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Sissel Trønsdal, svarer Nidarosa på SMS.

–  Geirmund Lykke sier at omreguleringen av Overvik var og er en skamplett for Ap, Høyre, Frp, SV og Venstre. Kommentar?

– Det synes jeg var utidig sagt av Lykke, og trenger ikke kommentere mer på det.

AP mener Overvik var nødvendig for å få nok boliger i Trondheim. Gruppeleder Sissel Trønsdal. Foto: Snorre Vikdal

– Han viser til at utbyggingen vil legge store jordbruksarealer under asfalt og gjøre det vanskeligere for Trondheim å nå nullvekstmålet for privatbilkjøring. Han viser til at Rådmannen foreslo mer enn nok areal til nye boliger i 2013. Og at man i dag fortsatt har et boligpotensial på over 75 000 nye boliger. Nok for 50 år framover. Uten Overvik ville Trondheim hatt omtrent det samme. Hvorfor var det så viktig for AP å omregulere Overvik?

– Det var ikke viktigere å regulere Overvik enn andre områder i en by som vokser med 3000 nye innbyggere hvert år. Det hjelper heller ikke at man har ferdigregulerte områder når ingen bygger.

– Rådmannen har nå utredet og viser til at utbygging på Overvik med 2400 boliger vil øke bilkjøringen i Trondheim. Geirmund Lykke sier dette er i strid med nullvekstmålet og vil kunne medføre at man må innføre større restriksjoner på parkering rundt omkring i byen eller mer bompenger. Blir det nå mer bompenger å betale pga Overvik-utbyggingen?

– Det viktige er å legge tilrette for gode gang- og sykkelløsninger og samtidig sørge for gode løsninger for kollektivtransporten. Da vil folk velge dette foran privatbilen. Bompengene vil ikke øke på grunn av Overvik, skriver Sissel Trønsdal.

Les også: Krevde granskning av Overvik tre ganger, fulgte ikke opp
Les også: Overvik Utvikling- Nå er det opp til politikerne

SV- Vedtaket i 2013 var et kompromiss
Gruppeleder Ottar Michelsen i SV skriver følgende svar på spørsmålene.

Ottar Michelsen, gruppeleder i SV. Foto: Trondheim kommune

– Geirmund Lykke sier at omreguleringen av Overvik var og er en skamplett for Ap, Høyre, Frp, SV og Venstre. Kommentar?

– All omregulering av dyrkajord er problematisk. Dette er også grunnen til at SV gikk inn for en grønn strek for å verne den dyrkajorda som ikke er omregulert og også se på om deler av de områdene om i dag er omregulert bør tilbakereguleres til dyrkajord. Jeg registrerer at Lykke stemte for å ekspropriere den beste dyrkejorda på Overvik til kirkegård og har stemt for å legge en ny skole på området, men likevel kaller den øvrige omreguleringa en skamplett.

Han viser til at utbyggingen vil legge store jordbruksarealer under asfalt og gjøre det vanskeligere for Trondheim å nå nullvekstmålet for privatbilkjøring. Han viser til at Rådmannen foreslo mer enn nok areal til nye boliger i 2013. Og at man i dag fortsatt har et boligpotensial på over 75 000 nye boliger. Nok for 50 år framover. Uten Overvik ville Trondheim hatt omtrent det samme. Hvorfor var det så viktig for SV å omregulere Overvik?

– Vedtaket i 2013 var et kompromiss og ikke et viktig utbyggingsområde for SV, men jeg registrerer at ingen har pekt på noen alternativ tomt for ny Jakobsli skole enn nettopp Overvik og sammen med areal for kirkegården som ble ekspropriert fører dette til store inngrep. All utbygging vil gjøre det mer krevende å nå nullvekstmålet siden flere folk gir større transportbehov, det gjelder selvsagt også for Overvik. Samtidig er ikke dette noe som kun gjelder for Overvik – utbygginga på Hallsteingård som også er på dyrkamark og som KrF stemte for, er faktisk enda mer krevende.

– Rådmannen har nå utredet og viser til at utbygging på Overvik med 2400 boliger vil øke bilkjøringen i Trondheim. Geirmund Lykke sier dette er i strid med nullvekstmålet og vil kunne medføre at man må innføre større restriksjoner på parkering rundt omkring i byen eller mer bompenger. Blir det nå mer bompenger å betale pga Overvik-utbyggingen?

– Overvikt-utbyggingen isolert sett vil ikke påvirke dette, men vi er avhengig av at nye utbyggingområder får et godt kollektivtilbud. Dersom det ikke kan etableres, vil ikke områdene kunne bygges ut. Det som bekymrer meg mest er økt innpendling til Trondheim med bil som følge av at det legges opp til en betydelig økt veikapasitet fra kommunene rundt. Det er også grunnen for at SV sammen med MdG fremmet forslag om å avvise økt kapasiteten på E6 Øst. Dessverre valgte bystyreflertallet, inkludert KrF, å avvise dette og dermed legge opp til økt biltrafikk.

Gruppeleder i FRP, Elin Berg Andreassen. Foto: Trondheim kommune

FRP- vil bli et fantastisk boligområde
Gruppeleder Elin Elin Marie Andreassen i FRP skriver følgende til Nidarosa :

– Geirmund Lykke sier at omreguleringen av Overvik var og er en skamplett for Ap, Høyre, Frp, SV og Venstre. Kommentar?
– Geirmund Lykke tar feil. Overvik vil bli et fantastisk boligområde, der det tilrettelegges for barnehage, nærmiljøanlegg og lokalsenter, og med variasjon i boligene. Det skal dessuten legges til rette for gode gang- og sykkelforbindelser inn mot byen, nærliggende bydeler, fjorden og marka. Jeg er glad for at Fremskrittspartiet sammen med et flertall i bystyret sa ja til å regulere området til boligformål.

Han viser til at utbyggingen vil legge store jordbruksarealer under asfalt og gjøre det vanskeligere for Trondheim å nå nullvekstmålet for privatbilkjøring. Han viser til at Rådmannen foreslo mer enn nok areal til nye boliger i 2013. Og at man i dag fortsatt har et boligpotensial på over 75 000 nye boliger. Nok for 50 år framover. Uten Overvik ville Trondheim hatt omtrent det samme. Hvorfor var det så viktig for SV å omregulere Overvik?

– Først og fremst er Fremskrittspartiet tilhenger av grunneiere i størst mulig grad skal få utvikle sin eiendom slik de ønsker. Trondheim er dessuten en by i sterk vekst, og vi trenger å utvikle nye gode boområder. Overvik plasserer seg fint mellom Charlottenlund og Olderdalen, og kan være med på å bidra til at det blir etablert et mer helhetlig tilbud for kollektivtrafikk i Trondheim øst. Overvikområdet blir et boligområde med svært mange gode kvaliteter, og er rett og slett et godt prosjekt. Når det gjelder boligpotensialet så er også Geirmund Lykke klar over at mange områder av ulike årsaker ikke blir igangsatt. Eksempelvis skjer det absolutt ingenting på Brøset, og flere prosjekter blir også satt på hold rundt på grunn av manglende skolekapasitet. Det er alvorlig for boligforsyningen.

– Rådmannen har nå utredet og viser til at utbygging på Overvik med 2400 boliger vil øke bilkjøringen i Trondheim. Geirmund Lykke sier dette er i strid med nullvekstmålet og vil kunne medføre at man må innføre større restriksjoner på parkering rundt omkring i byen eller mer bompenger. Blir det nå mer bompenger å betale pga Overvik-utbyggingen?

Fremskrittspartiet i Trondheim kommer ikke til å stemme for mer bompenger. Vi kjemper for det motsatte. Trondheim har behov for flere boliger. Det er større grunn til å stille spørsmålstegn ved utformingen av nullvekstmålet, enn utbyggingen på Overvik.

Les også: Tjente mest i Trondheim
Les mer: Overvik-reguleringen er en katastrofe
Forrige artikkelOrdfører Rita Ottervik svarte usant om Brattøra
Neste artikkelSeier til KRF og miljøpartiene på Overvik