Helt dust sier MDG. Er også i den viktigste økologiske korridoren til Bymarka. Trondheim som by har nok graver til 2060. Vil koste 438 millioner kr.

Trondheim kommune har i mange år utredet ny grav- og urnelund på Ust ved Kattem. Der har jorda svært god kvalitet og det dyrkes korn. Området ligger også i sin helhet i Leinstrandkorridoren som er den viktigste økologiske korridoren til Bymarka for mange dyr og fugler. Den har nasjonal viltverdi A. I tillegg har det vært mange protester fra naboer i forhold til øket biltrafikk (link Adressa).

I et saksframlegg til bygningsrådet begrunner kommunedirektøren behovet for en urne- og gravlund på Ust med at det er stort behov for plass til nye urne- og kistegraver i Heimdal kirkesogn. I et intervju i Adressa sist uke sa Senterpartiets Vegard Frøseth Fenes at de mener det er nødvendig å bygge grav- og urnelunden. Han begrunnet det med at behovet for areal til gravlunder er stort i Trondheim.

Trondhjemsavisa kan nå avsløre at det ikke stemmer.


Nok grav- og urneplasser til år 2060
Siden 2015 har kommunen i samarbeid med Kirkevergen gjort en analyse av behovet for nytt gravplassareal i Trondheim kommune i et langt perspektiv. Siste analyse ble lagt fram i et notat i desember 2019. Den viser at det i starten av 2019 var over 49 000 ledige grav- og urneplasser i Trondheim. Da er areal til eventuell gravplass på Ust ikke tatt med.

Ledige grav- og urneplasser i Trondheim kommune. Lade kirkegård er regnet sammen med Lademoen, og Stavne kirkegård er regnet sammen med Havstein. Fra notatet » Behov for areal til gravplasser 2020-2100″.

Det vises videre i notatet til at det finnes et betydelig potensial for gjenbruk av graver og urner der festetiden, som er beregnet til 60 år, går ut. Dette vil gi enda bedre dekning.

I gravferdsloven står det at det kommunene skal ha gravplasser slik at det er ledige graver for minst tre prosent av befolkningen. Med over 49 000 ledige grav- og urneplasser hadde Trondheim en dekning på ca. 24 prosent i starten av 2019.

Beregningene viser videre at det i 2050 vil være ca. 6500 ledige kistegraver og ca. 29200 urnegraver dersom man ikke tilfører nytt gravplassareal eller gjenbruker graver. Dette vil tilsvare ca. 14 prosent av befolkningen i følge mellomalternativet i prognosen. I 2060 vil andelen kunne være redusert til åtte prosent og først innen 2070 vil andelen være lavere enn de lovpålagte tre prosentene.

Trondhjemsavisa kontaktet prosjektleder bygg og eiendom Kristian Svardal hos Kirkelig fellesråd. Han var en av de som var med og laget analysen i 2019. Han forteller at det ikke har skjedd noe som gjør at prognosene trengs å endres før ny gjennomgang i 2024.

Link til analysen: Behov for areal til gravplasser 2020-2100_notat


Ikke uvanlig med grav i annen del av bydelen
I Trondheim er det fire store bydeler og det er ikke uvanlig at man gravlegges i en annen del av bydelen enn den man bor i. Noen eksempler på det er at de som bor i Romulslia og på Flatåsen gravlegges på Kolstad. Nesten alle som bor på Byåsen, som på Halset og Ugla, gravlegges på Havstein.

Nærmeste gravplass til Heimdal og Kattem med mye ledig kapasitet er den forholdsvis nye gravplassen på Kolstad. Den ligger helt inntil starten av nordsiden av Heimdal. Der var det over 5500 ledige grav- og urneplasser i 2019. På Tiller, som også er en nabo til Heimdal, var det totalt over 4000 ledige plasser på samme tid.

Gravplassen ved Kolstad kirke (Saupstad gravplass) ligger rett ved starten av Heimdal. Husene nærmest i bakgrunnen er en del av Heimdal. Helt bakerst til venstre ses Tiller med fjernvarmeanlegget. Foto: Snorre Vikdal


– Det visste jeg ikke

Trondhjemsavisa tok kontakt med Vegard Frøseth Fenes, kommunalråd for Senterpartiet.

Kommunalråd Vegard Frøseth Fenes, Senterpatiet. Foto: Fra hans Facebook.

– Hvordan kan du si at behovet for areal til gravlunder i Trondheim er stort når notatet viser at det motsatte er tilfelle?

Fenes svarer at han mener det er behov for gravlunder på sørsiden av Trondheim.

– Det viser heller ikke notatet. Det viser til at det er tusenvis av ledige plasser både på Kolstad og Tiller.

– Ikke på Kolstad.

– Jo, det viser notatet.

– Det visste jeg ikke.

Senterpartiet sier dere er for å bevare matjord. Likevel vil dere bygge den ned her på tross av gravsituasjonen. Hvorfor?

– Det er aldri enkelt. Det har vært en lang prosess og diskusjon, og vi i SP har landet på at vi ønsker gravplass her.

– Statsråd og SP-nestleder Ola Borten Moe har hatt massedeponiplaner i samme viltkorridor ved Hestsjøen. En gravplass på Kattem vil svekke korridoren og kan gjøre det lettere for han å få eventuell tillatelse. Er det derfor SP ønsker gravplass her?

– Ingen kommentar.

På videre oppfølgingsspørsmål om dette sier Frøseth Fenes at det absolutt ikke er derfor SP ønsker gravplass her, og at han ikke vil kommentere dette ytterligere.


– Helt dust å bygge ned Ust
Trondhjemsavisa sendte MDGs kommunalråd Ola Lund Renolen notatet som viser grav- og urnesituasjonen i Trondheim framover før vi snakket med han.

Ola Lund Renolen fra Miløpartiet De Grønne. Foto: Snorre Vikdal

– Jeg har nå lest notatet og synes det er veldig interessant. Det viser at det er enda mindre behov for en gravplass på Kattem.

Han sier videre at han vil be om en tilbakemelding fra kommunedirektøren om hvorfor det ikke er omtalt i saksframlegget før saken skal opp i bygningsrådet på torsdag.

– Det er helt dust å bygge ned Ust. Dyrkajorda i området har svært god jordkvalitet og er en del av de viktigste jordbruksarealene i kommunen. Området er faktisk det eneste som er i nærheten av å kunne produsere god mathvete i gode driftsår i nærheten av byen, sier han.

Renolen viser også til at det også er svært store naturverdier her i og med at hele området er en del av Leinstrandkorridoren til Bymarka. Den er svært viktig å bevare, sier han avslutningsvis til Trondhjemsavisa.

Ust vil koste 438 millioner kr
I sist foreslåtte budsjett fra kommunedirektøren for 2023 og investeringsbudsjett til 2026, kommer kostnadene til grav- og urneplass på Ust fram. Gravplassen med parkering, drifts- og seremonibygg samt garasjeanlegg er beregnet til å koste 304 millioner kr. I tillegg er det kostnadsberegnet 134 millioner kroner for rekkefølgekrav, som til blant annet nytt fortau i hovedvei inn til Ust. Kommunedirektøren viser til at tallene for rekkefølgekrav er usikre og er basert på en uferdig reguleringsplan. men at de likevel gir en pekepinn på størrelsesorden.

Totalt gir dette en kostnad på 438 millioner kroner for ny grav- og urneplass på Ust.
Dette er over tre ganger dyrere enn det gravlunden ved Kolstad kirke kostet. Den stod ferdig i 2014, og kostet i følge Adressa 136 millioner kroner.


– Må sees i sammenheng med byen som helhet
Efia Marie Damba fra SV sier til Trondhjemsavisa at SV går i mot gravplass på Ust.

– I sist bystyre fremmet SV forslag om at behovet for gravplass må sees i sammenheng med byen som helhet. Det er behov for å tenke nytt rundt gravplasser, vi kan ikke fortsette å bygge ned svært god matjord.

Efia Marie Damba sitter i bystyret for SV. Foto: Trondheim SV

– Gravlunder er et følsomt tema for mange, og jeg mener vi må ta en større diskusjon på hvordan vi kan løse dette best mulig i fremtiden. Når det skal bygges gravlunder så har vi ofte valget mellom å bygge ned matjord, skogsområder eller arealer avsatt til boligformål. Det kan være utfordrende å sette hensynet til gravlund opp mot andre hensyn, sier Damba.
– I denne aktuelle saken om Ust er saken en annen. Her er det spesielt god matjord, viltkorridor av høy nasjonal verdi, skogområder og ravinedal. Hensynet til matjord og naturmangfold går fremfor gravplass i dette området. Vi har tidligere vært mer positive til gravplass på Ust, men samfunnet er i endring, og behovet for matjord øker, sier hun til slutt.

Trondhjemsavisa informerer:
Redaktør og journalist Snorre Vikdal har tidligere vært leder for aksjonen «Nei til massedeponi ved Hestsjøen». Han trakk seg fra organisasjonen i 2017 da han gikk inn i mediebransjen. Han har skrevet om massedeponi-saken ved Hestsjøen i sin bok «Råtne Trondheim- maktmisbruk og kameraderi» i 2019.

 

 

 

Forrige artikkelKontrolleder Brøske vil ikke ta opp Borten Moes habilitetssaker
Neste artikkelStort flertall mot gravplass på matjord