Kommuneoverlegen mener Trekanten på Rotvoll er et av de minst egnede områdene for boligutbygging i Trondheim

Den omstridte utbyggingen på dyrka mark på Øvre Rotvoll var mot Rådmannens innstilling i 2012. Rådmannen mente Trondheim hadde nok areal til boliger. AP, H, SV, FRP og V stemte for omregulering av Øvre Rotvoll. Den endelige godkjennelsen var i 2013 og 2014. I 2015 fikk utbyggerne på Rotvoll sammen med Overvik overraskende politisk tillatelse til å planlegge utbyggingen selv (link Adresseavisen). Etter sterkt politisk tidspress la Rådmannen i 2016 fram en innstilling i forhold til utbyggernes planer der det ble stilt mange krav til endringer. Adresseavisen skrev om politikerne som slaktet utbyggernes plan.

Områdeplanen redusert med ca. 1750 boliger
Planene måtte endres og etter to års videre planlegging behandlet bygningsrådet en redusert områdeplan for Øvre Rotvoll 25. september i år. Over 40 % av planområdet er tatt ut og med det ca. 1750 boliger og 230 mål. Dette da det er problemer med for mye svevestøv og støy, blant annet på «Trekanten», området øst for IKEA.

«Trekanten» er området som ligger øst for IKEA. Det ble tatt ut av områdeplanen sammen med områdene nærmest E6 på sørsiden. De skal behandles senere. Arealene som ligger i områdeplanen som ble behandlet nå ligger sør for E6. Dette arealet har ca. 1650 boliger og det er antatt at det kan gi boliger for 3600 personer. Bebyggelsen er i tre til sju etasjer (karré) og utbyggingen antas av utbygger å ta opp mot 10 – 15 år. Planen er ute på høring med høringsfrist 10. november. Bilde: Trondheim kommune.

Kommuneoverlegen: «Trekanten»- et av de minst egnede boligområder i Trondheim
Kommuneoverlegen har vært svært kritisk til boligbygging i «Trekanten». Hun er også kritisk til støy- og støvnivåene på deler av områdene i planen som bygningsrådet nå enstemmig sendte på høring.

– Du skriver i uttalelsen at du ser det som svært positivt at «Trekanten» nå ble tatt ut av forslaget. Du skriver at Trekanten er et av de minst egnede områdene for boligutbygging i Trondheim kommune i forhold til luftkvalitet.

Silje Nilsen, kommuneoverlege ved Miljøenheten. Foto: Ranheim Fotball

– Ja, og også i forhold til støy. Begrunnelsen for dette er at området er omkranset av tre sterkt trafikkerte veger, spesielt E6 (Omkjøringsvegen) og RV 706 (Innherredsvegen). Det er høy fart på disse strekningene som medfører både støy og støvproduksjon fra piggdekk og støvoppvirvling, sier Silje Nilsen, kommuneoverlege ved Miljøenheten i Trondheim kommune.

– Det er i forhold til folkehelsen dere er bekymret?

– Ja, vi vet jo at trafikkstøy påvirker helsen mye. I forhold til stress, søvn, hvile, konsentrasjon og psykiske plager.  Og også i forhold til somatisk sykdom som hjerte- og karsykdommer med mere. Eksponering av svevestøv kan også gi helseplager.

Kommuneoverlege Silje Nilsen presiserer at når hun kommer med sine uttalelser er hun ikke alene på fagområdet. Miljøenheten kommer også med forslag til bestemmelser på de samme områdene for å sikre gode løsninger slik at folkehelsen blir ivaretatt.

Rotvoll Eiendom: – Det er kommunen som er forslagsstiller
Nidarosa ringte daglig leder Aase Sætran i Rotvoll Eiendom. Hun var gruppeleder og kommunalråd for AP fram til oktober 2011 da hun gikk inn i jobben på Rotvoll.

– Trekanten og litt mer ble tatt ut i det planforslaget som er nå pga for mye støv og støy.

– Vi er enig med Byplan om at vi jobber videre med de områdene, sier Aase Sætran.

Aase Sætran er daglig leder på Øvre Rotvoll der det hovedsaklig har blitt drevet korndyrking. I 2013 fikk de politisk godkjennelse til omregulering til boliger med mere. Omreguleringen ble endelig stadfestet i 2014 etter at Fylkesmannen med flere gikk i mot. Det var AP, H, Frp, SV og V som stemte for omreguleringen. Foto Snorre Vikdal

– Kommuneoverlegen har levert inn en uttalelse her. I forhold til at det i det planforslaget som er lagt ut på høring så er det fortsatt boliger som ligger i rød støysone som ikke er støyskjermet. Og at dere, forslagsstiller, mener at det ikke kreves støyskjermingstiltak på de.

– Det er kommunen som er forslagsstiller her. Det er kommunen sin plan dette her. Så det må du nesten ta opp med Byplankontoret. Det er en områdeplan, så det er kommunen sin plan.

– For dere fikk jo. Hva var det dere fikk tillatelse til å planlegge selv, var det ikke områdeplanen?

– En områdeplan er kommunen sin plan, så det må du nesten snakke med byplankontoret om.

– Ja, men i 2015 så fikk jo dere tillatelse til å planlegge selv, mye.

– Men, det er kommunen sin plan dette her. En områdeplan er kommunen sin plan, Trondheim kommune sin plan, sier Aase Sætran.

– Ok, nettopp.

 – Så du må nesten diskutere det med saksbehandler

 – Ja, så, men det er kommunen

 – Den er grei, ha det bra, sier Aase Sætran

– Men, jeg har et spørsmål til her

Aase Sætran, daglig leder i Rotvoll Eiendom, legger på telefonen.

– Hallo?

Jeg ringte så henne opp på nytt, hun tok ikke telefonen. Sendte så en SMS til henne med det siste spørsmålet. Den ble ikke besvart på tross av purring. Spørsmålet var:

– Kommuneoverlegen skriver at «Med hensyn til luftkvalitet så er «Trekanten» et av de minst egnede områder for boligbygging i Trondheim» Hun sier i intervju med Nidarosa at dette også gjelder i forhold til støy. Hva mener dere i Rotvoll Eiendom om det , og dere vil fortsette å planlegge for boligbygging her?

Les også: Rune Olsø meldte seg inhabil i forhold til Aase Sætran og Rotvoll-utbyggingen i 2015. Aase Sætran sier hun ikke var kjent med det, og at de har hatt svært lite kontakt etter 2011.


Byplansjefen: Områdeplanen er utarbeidet av Rotvoll Eiendom på vegne av oss
Nidarosa har intervjuet Ragna Fagerli, Byplansjef i Trondheim kommune.

Byplansjef Ragna Fagerli i Trondheim kommune.

– I saksframlegget til Øvre Rotvoll skriver dere at forslaget til områdeplan er utarbeidet av Pir II som plankonsulent, på vegne av Rotvoll Eiendom AS. Dere skriver videre at ansvaret ble gitt til Rotvoll Eiendom AS ved vedtak i bygningsrådet i 2015, samt at planforslaget er utarbeidet i tett samarbeid med rådmannen. Dette stemmer?

 – Ja

– Så det er Rotvoll Eiendom som er forslagsstiller i saken, og kommunen har samarbeidet tett med de?

– Ja. Vi har hatt mange møter med de. Det gjør vi med alle som har private planer. Men områdeplanen ligger egentlig under kommunen på samme måte som kommunedelplaner. Men det tillattes i loven at private kan utarbeide områdeplaner på vegne av kommunen, sier byplansjef Ragna Fagerli.

– For i den områdeplanen som nå ble lagt fram for Bygningsrådet så er det Rotvoll Eiendom som har planlagt veldig mye?

– Ja

– Og de har fått bestemme ganske mye?

– Ja, men vi har også fått gjennomslag for en god del av våre punkter. Og vi har kommet til enighet om det aller meste i det forslaget som foreligger, sier Fagerli.

– Nidarosa har intervjuet Aase Sætran, daglig leder i Rotvoll Eiendom. Vi viste til kommuneoverlegens kritikk av planforslaget som nå er lagt ut på høring. Kommuneoverlegen kritiserer at det fortsatt er boliger som ligger i rød støysone som ikke er støyskjermet. Nidarosa tok utgangspunkt i det vi trodde, nemlig at Rotvoll Eiendom er forslagsstiller. Vi viste til at kommuneoverlegen skriver at forslagsstiller mener at det ikke kreves støyskjermingstiltak på boligene i rød støysone.  Til det svarer Sætran: «Det er kommunen som er forslagsstiller her. Det er kommunen sin plan dette her. Så det må du nesten ta opp med Byplankontoret. Det er en områdeplan, så det er kommunen sin plan.»

Er det korrekt?

– På sett og vis har hun rett i det. Loven sier at områdeplanen er kommunen sin plan. Men den er utarbeidet av Rotvoll Eiendom på vegne av oss, sier Ragna Fagerli.

– Kommuneoverlegen er skeptisk til forslaget pga mange boliger i rød støysone og svevestøv, og viser til folkehelseperspektivet med mere

– Der har vi også mål om at vi skal redusere antall boliger i rød støysone. Men boliger i rød støysone der det særlig god kollektivdekning og tilstrekkelig avbøtende tiltak åpner vi opp for.

– Så det er ikke Byplankontoret som mener at det ikke trenger å være støyskjermingstiltak på boligene i rød sone på Rotvoll?

– Vi har jo skrevet Rådmannens innstilling til det i saksframlegget. I kommuneplanens arealdel åpnes det for boliger i rød støysone så fremt de har minst halvparten av rom for varig opphold på stille side, og så fremt de har tilstrekkelig støyskjermet uterom på bakken. Så boliger kan ha en fasade i rød støysone opp til 70 db, men ikke over. Det åpner vi også opp for i andre områder der det er særlig god kollektivdekning eller ligger i lokalsenter eller sentrumsområder, avslutter byplansjef Ragna Fagerli.

Områdeplanen på Rotvoll er nå ute på høring med høringsfrist 10. november.

Les også: Fortsatt over 75 000 nye boliger i arealplanen

 

 

 

Forrige artikkelRosenborg får 8550 cupfinalebilletter. Slik skaffer du deg sete
Neste artikkelIngrid Skjøtskift er ikke innkalt til Grønn Strek-høringen. Var forhandlingsleder da Høyre ble overtalt av AP til ikke å ha Grønn strek på Være